لایحه وظایف استادان

لایحه وظایف استادان

 1. اشتراک در تدریس مضامین مربوطه .
 2. رهنمایی محصلان در تهیه مونوگراف ها ، پروژه های دیپلوم ، سیمینار ها و کنفرانس های علمی .
 3. پیشبرد کار های لابراتواری ، تطبیقاتی ، ساحوی و عملی با محصلان .
 4. اشتراک فعال در کمیته ها ، سهم گیری در امور اکادمیک و امور عرضه خدمات پوهنحی و مؤسسه مربوط.
 5. ارتقاء سویه تحصیلی و کسب مهارت های کاری و وظیفوی .
 6. ابراز نظر و اشتراک فعال در بهبود امور اکادمیک پوهنحی و مؤسسه تحصیلی .
 7. فراگیری یک زبان معتبر بین المللی .
 8. فراگیری مهارت های کمپیوتری و استفاده از سهولت های انترنتی .
 9. تهیه و ترتیب مواد درسی ( ممد درسی ، لکچر ، لکچر نوت و سایر مواد نیاز جزوه درسی ) .
 10. داشتن سلوک عالی و تأمین روابط حسنه بر مبنای ارزش های پذیرفته شده در محیط اکادمیک .
 11. انجام سایر وظایف محوله طبق لایحه مربوطه .
 •