لوایح وظایف کارمندان آکادمیک

 

شماره موضوع کتگوری وظیفه لینک دانلود
1 لایحه وظیفه استاد کارمند اکادمیک لایحه وظیفه استاد
2 لایحه وظیفه مدیر کتابخانه کارمند اکادمیک لایحه وظیفه مدیریت کتابخانه
3 لایحه وظیفه مدیر استادان کارمند اکادمیک لایحه وظیفه مدیر استادان
4 لایحه  وظیفه استاد رهنما کارمند اکادمیک لایحه وظایف استادرهنما
5 لایحه وظیفه معاون امور علمی  کارمند اکادمیک  لایحه وظیفه معاون علمی
6 لایحه وظیفه رئیس پوهنحی کارمند اکادمیک  لایحه وظیفه رئیس پوهنحی
7 لایحه وظیفه معاون پوهنحی کارمند آکادمیک لایحه وظیفه معاون پوهنحی
8 لایحه وظیفه آمر دیپارتمنت   کارمند اکادمیک لایحه وظیفه آمر دیپارتمنت
9 لایحه وظیفه آمر تحقیق کارمند اکادمیک لایحه وظیفه آمر تحقیق
10 لایحه وظیفه رئیس تضمین کیفیت کارمند اکادمیک لایحه وظیفه رئیس تضمین کیفیت
11 لایحه وظیفه معاون امور محصلان کارمند اکادمیک لایحه وظیفه معاون امور محصلان