کمیته نظم و دسپلین

کمیته نظم و دسپلین

در هر اداره جهت تطبیق نظم و دسپلین و پیاده نمودن قوانین و لوایح و مقررات پذیرفته شده یک سلسله راهکار لازم است تا رفتار اکادمیک و مطلوب را در سطح یک نهاد علمی اشاعه دهد. پوهنتون ها مکانی برای تولید استعداد های ناب علمی و همچنان کرکتر های متعالی در اجتماع میباشد که به عنوان طبقه تحصیل کرده میتوانند در جامعه ارزشهای مفید را منتشر نمایند. در پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی جهت نیل به اهداف فوق کمیتۀ ایجاد گردیده و فعالیت خویش را در مواقع ضروری مسئولانه انجام میدهد.

لایحه وظایف کمیته نظم و دسپلین

 

فصل اول

تخلفات بزرگ

ماده اول :

رشوه ستانی، اختلاس، تجاوز جنسی، استفاده ی نامشروع از موقف دزدی و دیگر اعمال جرمی، اعمالی اند که بر علاوه ی سپردن آن به مراجع

عدلی و قضایی کشور ، می توانند که باعث اخراج موقتی و یا دایمی شخص از محیط اکادمیک گردند.

ماده دوم:

تصویب مجازات در مورد تخلفات ذکر شده در فوق، از طرف شورای علمی موٌسسه ی تحصیلی مربوطه صورت میگیرد که آیا اخراج موقتی باشد یا دایمی:

 

فصل دوم

سلوک ضد اجتماعی

سلوکهای ضد اجتماعی شامل موارد زیر میباشد:

1 . تعرض شخصی ، اذیت جنسی، هتک حرمت ، آسیب رسانیدن به ملکیت و دارایی های عامه و اختلال مراسم و برنامه های علمی اجتماعی و هرهنگی.

2 . تخطی از طرزالعمل ، لوایح ، قوانین و مقررات پوهنتونها ، مانند مقرره ی لیلیه ها ، لایحه ی امتحانات و یا استفاده بدون مجوز از امکانات و وسایل نهاد های تحصیلی.

3 . اختلال و برهم زدن تدریس ، تحقیق ، مدیریت و نظم اداری .

4 . تهدید و آوردن فشار به دیگران و یا هر عملی که باعث به خطر انداختن سلامت فزیکی و روانی ، امنیت شخصی و دیگران در پوهنتونها و نهاد های تحصیلی گردد.

5 . دامن زدن به تعصبات قومی ، زبانی و فرقه یی .

6 . فروش ، استفاده و یا حمل و نقل مواد مخدر ، مشروبات الکولی و یا هرچیز نشه آور خطرناک ، قمار و بازی های غیرقانونی در محیط پوهنتونها ولیله ها.

7 . داشتن ، فروش ، حمل و نقل و پخش هر نوع سلاح ، مواد آتشزا،انفجاری و یا داشتن هرچیزیکه بتواند به حیث اسلحه به کار رود و یا هر چیز خطر ناک که قانوناَ ممنوع اعلان شده باشد ، در محیط پوهنتونها ، نهادهای تحصیلی و ادارات.

8 . اعمال اخلال گرانه و سرپیچی از رهنمودهای قانونی مسؤلین پوهنتونها در اجرای وظایف.

9 . سرپیچی عمدی و آگاهانه از دستور های مسؤلین امنیتی و بی پروایی در رانندگی و توقف در جایگاه های غیر مجاز در محیط پوهنتونها.

ماده ی چهارم :

متخلف حسب احوال در ماده ی سوم این لایحه با ملاحظه ی جدی بودن تخلف و تکرار قرار ذیل تادیب میگردد:

توصیه، اخطار، تنزیل موقت ، تبدیلی و اخراج از تحصیل و وظیفه به تصویب شورای علمی موسسه.

 

فصل سوم

تخلفات اکادمیکی

ماده پنجم:

1: سو استفاده از آثار علمی و فکری مولفین دیگر مانند: نقل همه یا یک بخش از آثار دیگران به نام خود در تهیه وظایف خانگی،  نوشتن مقالات، مونوگراف ها ، رساله ها ، تیزسهای ماستری و دکتورا و یا تالیفات کتب درسی و تهیه ای مواد درسی.

2: استعمال نظریات، مفکوره ها و تجارب دیگران بدون استذان جملات و یا عبارات دیگر.

3: ارایه احصایه و معلومات غیر دقیق و ساختگی از نتایج تحقیقات علمی و وظایف سپرده شده اکادمیک.

4: هرنوع ساخته کاری و تقلب و حق تلفی در نتایج امتحانات، تصرف در اسناد رسمی، تعدیل و یا تبدیل نمرات مضامین ( کم کردن یا اضافه کردن قصدی)، ساخته کاری در امضا مسولین موسسات تحصیلی ، و سایر اعمالیکه غرض کسب امتیاز و استفاده نامشروع به کار میروند.

5: جعل اسناد، اغفال ، تقلب و فریبکاری اسناد و یا استفاده بدون مجوز از اسناد مدارک و وسایل پوهنتون به قصد سو استفاده.

6: هرنوع اقدام و عمل نقل از قبیل تبادله ای سوالات با دیگران، قبل و یا در جریان امتحان و یا انتقال سری و پنهانی وسایل تخنیکی و مخابراتی و نشراتی غرض نقل کردن به شخص دیگر ، تا به عوض کس دیگر امتحان بدهد.

7: حضور در امتحان به عوض شخص دیگر و یا اجازه دادن به شخص دیگر تا به عوض کس دیگر امتحان بدهد.

8: استفاده غیر قانونی از وسایل کمپیوتری و الکترونیکی غرض راه یافتن به معلومات که صرف مربوط به موسسه و یا یک شخص معین میگردد.

9: سو استفاده از امکانات و وسایل تکنولوژی معلوماتی مربوط به فاکولته ها ، ادارات و پوهنتونها از قبیل دسترسی به سایت های مبتذل و مغایر شوونات اسلامی و فرهنگی و یا ایجاد و اشاعه ای آنها.

ماده ششم:

از آنجاییکه خلاف رفتار های اکادمیک باعث خدشه دار شدن ارزش های اکادمیک و مسلکی میگردند. و ظوابط علمی مورد احترام و اعتماد جامعه را مورد شک و تردید قرار میدهد. برخورد جدی نا چنین موارد یکی از تعهدات انصراف ناپذیر هر موسسه تحصیلی به شمار میرود.

مجازات مربوط به تخلفات اکادمیک مندرج ماده ای پنجم این لایحه که شامل از سرگیری پروژه ، توصیه ، اخطار، تبدیلی ، تعلیق ، محرومیت و حتی اخراج میگردد، در شورای علمی هر فاکولته و یا شورای علمی موسسه ای تحصیلی مربوط مطرح و تصویب میگردد.

ماده هفتم:

 فیصله نهایی مرجع تصمیم گیرنده رسما به اطلاع متهم و متهم علیه رسانیده میشود عریضه ای تجدید نظر در باره ای فیصله مذکور از تاریخ صدور تا آخر روز دهم به دفتر ریس موسسه ای مربوطه و یا دفتر وزیر تحصیلات عالی داده میشود.

ماده هشتم:

تخلفات، تخطی ها و جرایمی که در این لایحه اقامه نشده است، حسب صوابدید وزیر تحصیلات عالی به شورای رهبری و یا شورای عالی این وزارت مطرح و تصامیم مقتضی اتخاذ میگردد.

ماده نهم:

 تصاویب مندرج مواد دوم، چهارم ، ششم و هشتم این لایحه پس از منظوری وزیر تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

ماده دهم:

این لایحه در سه فصل و ده ماده پس از منظوری وزیر تحصیلات عالی نافذ میباشد این لایحه به اثر حکم شماره 4559 مورخ 17/12/1387 وزیر تحصیلات عالی نافذ گردیده است.

 

چارت تشکیلات کمیته نظم و دیسپلین