پیام رئیس

yahya_anwari@yahoo.com

93-777254005+

Mawlana University a Standard Place for Higher Education

پیام رئیس پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی!

روشن نگری و ترویج دانش و بینش و فتح قله های مادی و معنوی به دست بشر همانا مرهون تلاش و سعی بلیغ بشریست. دانش به مثابه کمال است و اگر این کمال به دست افراد شایسته بی افتد از آن برای اعمار جهان دور از مصائب و بدبختی استفاده میبرد. جامعه افغانستان که طی سالهای جنگ خسارات مادی و معنوی را بر پیکره شکوهمند تاریخ کهن خویش متقبل شده؛ نیاز مبرم به بازسازی و نوسازی علمی دارد.  پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی به عنوان یک پوهنتون پیشتاز همیشه در انجام مسئولیت ها در قبال مردم و جامعه  موفق بوده است. کادرهای ورزیده که دراین پوهنتون تدریس می نمایند بدون شک از نخبه ترین افراد جامعه تحصیلات عالی کشور محسوب میگردد. کادرهای جوان؛ تحصیل کرده؛ وظیفه شناس؛ متعهد و وطن پرست که برای خدمت به فرزندان و وارثان فردای این کشور کمر بسته اند. 

 

                                                                        با احترام 

                                                            الحاج محمد یحیی انوری سوسفزی

                                                     رئیس پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی