معاونیت محصلان

لایحه وظایف معاونیت امور محصلان

 1.همکاری با رئیس موسسه در امور محصلان و دادن مشوره برای بهبود امور محصلان .

2.نظارت و رهبری و فعالیت ها و امور نهاد های مربوط به معاونیت امور محصلان .

3.اتخاذ تدابیر ضروری برای بهبود وضعیت درسی در پوهنحی ها .

4.ارزیابی و بررسی مقرره ها ،لایحه ها و طرزالعمل های مربوط به محصلان و در صورت ضرورت تهیه ی طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالایی.

5.نظارت از امتحانات در روقت پیش بینی شده در لایحه امتحانات .

6.طرح تقویم اکادمیک سالانه ی موسسه و ارسال به موقع آن غرض تصویب به شورای علمی موسسه.

7.اجراات لازم پیرامون پذیرش محصلان نو شمول، ثبت نتایج محصلان، تاجیل اکادمیک، تثبیت محرومان امتحان و انفکاک محصلان غایب و ناکام مطابق به معیارهای پذرفته شده .

8.طرح و عملی نمودن اقدامات لازم جهت فراهم ساختن مصروفیت ها یسالم خارج صنف برای محصلان از جمله ورزش، فعالیت های هنری، آموزش اجتماعی، و عالم المنفعه به همکاری معاون اداری .

9.تکمیل آمار و احصائیه ی مربوط به محصلان .

10.فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کار های عملی-ساحوی محصلان .

11.ریاست از کمیته های مربوط.

12.اجراات ضروری در مورد صدور و تکمیل دیپلوم ها، تصدیق نامه های تحصیلی و ترانسکرپت.

13.تهیه و توزیع کارت هویت به محصلان و جمع آوری آن پس از فراغت آنها.

14.طرح و تطبیق لایحه نظم و دسپلین .

15.ارایه ی گزارش از فعالیت های سالانه به ریاست و شورای علمی موسسه.

16.سازماندهی و نظارت از اجرای فیصله های شورای علمی موسسه در بخش محصلان .

17.سایر وظایفی که طبق قوانین و اصول جاری موسسه به او تفویض میشوند.