آثار علمی استادان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

آثار علمی استادان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

شماره مقاله عنوان مقاله اسم نویسنده مرجع نشر تاریخ نشر لینک دانلود
1 انسان در اندیشه مولانا استاد شاه محمد فلاح  فصلنامه پوهنتون مولانا  1401 انسان در اندیشه مولانا
2 ابزار های قدرت نرم روسیه در روابط بین الملل طی سالهای (2010-2021) استاد نصیب الله روفی  فصلنامه پوهنتون مولانا  1401 ابزار های قدرت نرم روسیه
3 باز اندیشی در رابطه به حقوق عمومی و حقوق جزا استادفرانگیز انوری فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 باز اندیشی در رابطه به حقوق عمومی و حقوق جزا
4 بررسی اعاده اعتبار تاجر ورشکسته در حقوق ایران و افغانستان  احمد مسعود محمدی فصلنامه پوهنتون مولانا  1401 بررسی اعاده اعتبار تاجر ورشکسته در حقوق ایران و افغانستان