چارت تشکیلاتی

مرکزتحقیق:

مطابق لایحه وظایف استادان، هر استاد سه وظیفه اصلی دارد تدریس، تحقیق و فعالیت های که در کمیته های داخل پوهنحی و دیپارتمنت سپرده میشود. بنابرین تحقیقات یکی از وظایف اساسی استادان میباشد تا درکنار تدریس، یک نهاد علمی بتواند به مرکز تولیدو توسعه علم نیز مبدل گردد. پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی دارای مرکز تحقیقات علمی بوده که در سطح پوهنتون فعالیت دارد و کمیته های فرعی آن در سطح پوهنحی ها نیز فعال میباشد. چارت تشکیلاتی مرکز تحقیقات علمی پوهنتون مولانا قرار ذیل است.

 

نوت: لایحه وظایف کمیته تحقیق  در جلسه شورای علمی مورخ 1398/6/13 شماره پرتکول 6 تایید گردید