معرفی مرکز

مرکزتحقیقات علمی :

مطابق لایحه وظایف استادان، هر استاد سه وظیفه اصلی دارد تدریس، تحقیق و فعالیت های که در کمیته های داخل پوهنحی و دیپارتمنت سپرده میشود. بنابرین تحقیقات یکی از وظایف اساسی استادان میباشد تا درکنار تدریس، یک نهاد علمی بتواند به مرکز تولیدو توسعه علم نیز مبدل گردد. پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی دارای مرکز تحقیقات علمی بوده که در سطح پوهنتون فعالیت دارد و کمیته های فرعی آن در سطح پوهنحی ها نیز فعال میباشد.

دیدگاه و ماموریت مرکز تحقیقات علمی:

دیـدگاه:

قابلیت اجرای تحقیقات علمی معیاری در سطح ملی و منطقوی به منظور کسب دانش و مرفوع ساختن نیازمندی ها.

ماموریت:

 1. تقویه و گسترش تحقیقات علمی در پوهنتون.

 2. فراهم آوری تسهیلات لازم آموزشی در ساحه ی تحقیقات علمی برای استادان و محصلان.

 3. فراهم آوری تسهیلات جهت استفاده از نتایج تحقیقات علمی.

 4. تحکیم روابط علمی و مسلکی بخاطر انجام تحقیقات علمی مشترک بین پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی.

 5. سمت دهی تحقیقات علمی در ساحه مختلف به منظور رشد و انکشاف علوم و رفاه جامعه.

لایحه وظایف مرکز تحقیقات علمی:

 1. همکاری با کمیته های تحقیقات علمی پوهنحی ها، در برگزاری کنفرانسهای علمی و تحقیقی، در سطح ملی و بین المللی.
 2. برقراری و تحکیم ارتباطات و همکاری ها میان کمیته های تحقیقات علمی پوهنحی ها با وزارت خانه ها و موسسات ذیربط، به منظور استفاده ازنتایج تحقیقات علمی در ساحات مختلف.
 3. همکاری با کمیته های تحقیقات علمی پوهنحی ها، در کاندید نمودن       آثار برجسته تحقیقی سال، مطابق طرزالعمل گزینش بهترین اثر علمی ــ تحقیقی سال در تحصیلات عالی افغانستان به بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی، به منظور قدردانی و مکافات
 4. درج آثار علمی تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون در دیتابیس و وبسایت پوهنتون.
 5. جمع آوری گزارشها از کمیته های تحقیقات علمی پوهنحی ها.
 6. ارایه گزارش به معاونیت علمی پوهنتون.
 7. تدویر کورس های میتودولوژی تحقیق برای استادان، حسب ضرورت، به همکاری کمیته های تحقیقات علمی پوهنحی ها.