کمیته پلان گذاری

کمیته پلان گذاری

پلان گذاری در هر سازمان یکی ازحیاتی ترین مولقه به شمار میرود که بواسطه آن پروسه ی تشخیص وتعریف اهداف ، تعین فعالیت های توام با زمانبندی تطبیق آن ، طراحی وضعیت مطلوب وتدارک اقدامات ووسایل جهت تحقق اهداف وسنجش دقیق مصارف وترتیب شرح مصارف مد نظر گرفته میشود. پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی نیز با الهام گیری از رهنمود های پذرفته شده وزارت تحصیلات عالی؛ کمیته پلان گذاری را در چوکات خویش ایجاد نموده است. افراد مجرب و آگاه با اصول مدیریت و برنامه ریزی در ترکیب اعضای این کمیته فعالیت دارند.

 

لایحه وظایف کمیته پلان گذری

1 – تدویر جلسات منظم کمیته مطابق تقسیم اوقات کاری ماهوار.

2 – طرح و آمادده ساختن پلان عملیاتی تطبیقی برای پلان استراتیژیک پوهنتون مولانا.

3 – آماده کردن لایحه وظایف کمیته ها، انجمن های پوهنتون مولانا در صورت نیاز.

4 – طرح و آماده کردن پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در صورت نیاز به شعبات فرهنگی، اداری و خدماتی.

5 – تهیه و ترتیب راهکار موثر بخاطر بهبود بخشیدن تطبیق لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی، اسناد تقنینی تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت و پوهنتون مولانا برای شعبات تدریسی و اداری پوهنتون در صورت نیاز.

6 – بررسی ربعوار از چگونگی تطبیق به موقع پلان عملیاتی و تطبیقی استراتژیک پلان پنج ساله پوهنتون مولانا.

7 – همکاری و راهنمایی کمیته تضمین کیفیت پوهنتون، کمیته های فرعی تضمین کیفیت پوهنحی ها در ساختن پلان های عملیاتی بخاطر تحقق بخشیدن مراسلات تقنینی معیار ها و چک لیست های کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت.

8 – تهیه پلان های ایمنی در تفاهم با معاونیت اداری برای واحد های مربوط بخاطر نجات محصلان و کارمندان پوهنتون در حالات اظطرار ناشی از حادثات حریق، زلزله و غیره حوادث غیر قابل انتظار.

9 – ارزیابی و انکشاف پلان لوایح کمیته های پوهنتون مولانا از قبیل کمیته ارتقای کیفیت، کمیته امتحانات، کمیته نصاب، کمیته جندر، کمیته تحقیق، کمیته مالی.

 

نوت: لایحه وظایف کمیته پلان گذاری  در جلسه شورای علمی مورخ 1398/6/13 شماره پرتکول 6 تایید گردید

چارت تشکیلات کمیته نظارت بر تطبیق پلان استراتیژیک