کمیته مالی

لایحه وظایف کمیته امور مالی

از آنجایکه اساس نهاد های انتفاعی را موضوعات مالی تشکیل میدهد بنا ایجاب می نماید تا کمیته مالی در این نهاد ها برای رقابت سالم در  بازار آزاد ایجاد گردیده و نهاد را برای پیشبرد فعالیت مالی و اقتصادی همکاری می نماید.

1.تدویر جلسات منظم ماهوار.
2- تشویق و ترغیب محصلان در تحویلی فیس شان بموقع تعیین شده.
3. تبادل نظر و مشوره در بهبود امور مالی با در نظر داشت اولویت بندی در نیازمندی ها و انکشاف پوهنتون.
4. طرح پلان ها و برنامه های کاری جهت ایجاد چشمه های جدید عایداتی در پوهنتون.
5.تبادی نظر و ارائه مشوره های لازم در قسمت تهیه پلان های امور مالی.
6. بازنگری از چگونگی وضعیت تشکیلاتی غرض جلوگیری از تورم تشکیلاتی.

چارت تشکیلات کمیته مالی