آثار علمی استادان پوهنحی تعلیم وتربیه

آثار علمی استادان پوهنحی تعلیم و تربیه

شماره مقاله عنوان مقاله اسم نویسنده مرجع نشر تاریخ نشر لینک دانلود
1 نمادی عرفانی استطوریی رستم در دیوان شمس استاد سلطان مسعود محب فصلنامه پوهنتون مولانا  1399 نماد عرفانی استطوریی رستم دردیوان شمس
2 داحمد شاه بابا داشعاروحانکرنی  استاد محمد حنیف صافی فصلنامه پوهنتون مولانا  1399 داحمد شاه بابا داشعاروحانکرنی
3 اوضاع و خصوصیات فرهنگی جوزجان دریک دهه اخیر استاد علی محمد کریمی  فصلنامه پوهنتون مولانا  1399 اوضاع و خصوصیات فرهنگی جوزجان دریک ده اخیر
4 دبیع وفاء حکم په اسلامی معاملاتو کی  استاد سید محمود مقصودی فصلنامه پوهنتون مولانا  1401 دبیع وفاء حکم په اسلامی معاملاتو کی 
5 صلح و همزیستی در اندیشه مولاناوپیام آن برای انسان امروز  استاد سلطان مسعود محب فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 صلح و همزیستی در اندیشه مولاناوپیام آن برای انسان امروز 
6 مدیریت صنف  استاد محمد حامد ایوبی فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 مدیریت صنف