کمیته تقرر و انفکاک

چارت تشکیلات کمیته تقرر و انفکاک

کمیته تقرر و انفکاک

کمیته تقرر  وافکاک وظیفه دارد تا مسایل چون تقرر؛ انفکاک؛ ترفیع و بررسی اسناد استادان را به عهده دارد. شمولیت و افکاک اعضای کادر علمی پوهنتون از طریق کمیته مذکور صورت میگیرد. این کمیته متشکل از 9 تن اعضا بوده که در راس آن محترم پوهندوی دکتور محمد ناصر حیدر معاون علمی قرار دارند.

 

لایحه وظایف کمیته تقرر و انفکاک

.تدویر جلسات منظم ماهوار.

1 – تدویر جلسه در صورت نیاز به جذب کادر.

2 – ارزیابی تمامی اسناد تحصیلی کاندیدان .

3 – تطبیق مکانیزم تفرر کادر ها در تحصیلات عالی خصوصی حسب فیصله اول سرطان 1398 هش شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی

وظایف انفکاک.

1 – تدویر جلسه در صورت نیاز به انفکاک.

2 – ارزیابی سند سلسله مراتب انفکاک استاد از طریق پوهنحی و معاونیت علمی.

3 – ارزیابی سند سلسله مراتب انفکاک. کارمندان اداری و خدماتی از طریق معاونیت اداری.

4 – بررسی قورم عم مسئولیت کاندید انفکاک.

5 – اتخاذ تصمیم نهایی در مورد کیس مورد. نظر و ارسال تصمیم نهایی به معاونیت علمی و اداری.

6 – ارائه گزارش به معاونیت علمی.

 

نوت: لایحه وظایف کمیته تقرر و انفکاک در جلسه شورای علمی مورخ 1398/6/13 شماره پرتکول 6 تایید گردید.