کمیته تقرر و انفکاک

کمیته تقرر و انفکاک

کمیته تقرر  وافکاک وظیفه دارد تا مسایل چون تقرر؛ انفکاک؛ ترفیع و بررسی اسناد استادان را به عهده دارد. شمولیت و افکاک اعضای کادر علمی پوهنتون از طریق کمیته مذکور صورت میگیرد. این کمیته متشکل از 10 تن اعضا بوده که در راس آن محترم پوهندوی دکتور محمد ناصر حیدر معاون علمی قرار دارند.

 

لایحه وظایف کمیته تقرر و انفکاک

.تدویر جلسات منظم ماهوار.

1 – تدویر جلسه در صورت نیاز به جذب کادر.

2 – ارزیابی تمامی اسناد تحصیلی کاندیدان .

3 – تطبیق مکانیزم تفرر کادر ها در تحصیلات عالی خصوصی حسب فیصله اول سرطان 1398 هش شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی

وظایف انفکاک.

1 – تدویر جلسه در صورت نیاز به انفکاک.

2 – ارزیابی سند سلسله مراتب انفکاک استاد از طریق پوهنحی و معاونیت علمی.

3 – ارزیابی سند سلسله مراتب انفکاک. کارمندان اداری و خدماتی از طریق معاونیت اداری.

4 – بررسی قورم عم مسئولیت کاندید انفکاک.

5 – اتخاذ تصمیم نهایی در مورد کیس مورد. نظر و ارسال تصمیم نهایی به معاونیت علمی و اداری.

6 – ارائه گزارش به معاونیت علمی.

 

نوت: لایحه وظایف کمیته تقرر و انفکاک در جلسه شورای علمی مورخ 1398/6/13 شماره پرتکول 6 تایید گردید.