آثار علمی استادان پوهنحی اقتصاد

آثار علمی استادان پوهنحی اقتصاد

شماره مقاله عنوان مقاله اسم نویسنده مرجع نشر تاریخ نشر لینک دانلود
1 بررسی میزان دسترسی محصلین به برنامه های کمپیوتری  استاد نگینه سادات  فصلنامه پوهنتون مولانا  1399 بررسی میزان دسترسی محصلین به برنامه های کمپیوتری 
2 بررسی تاثیر تحصیلات بر عاید مجموعی خانواده های شهر ایبک   استاد امید اوزمان فصلنامه پوهنتون مولانا  1401 بررسی تاثیر تحصیلات بر عاید مجموعی خانواده های شهر ایبک  
3 نقش قرضه های کوچک و متوسط در سرمایه گذاری تجاران زن در ولایت بلخ  استاد احمدارشادجسور فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 نقش قرضه های کوچک و متوسط در سرمایه گذاری تجاران زن در ولایت بلخ 
4 اقتصادافغانستان در دو دهه  گذشته  استاد محمد اکبر فرهمند فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 اقتصادافغانستان در دو دهه  گذشته 
5 THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADE AND ECONOMIC GROWTH:
THE CASE OF AFGHANISTAN
استاد محمد اکبر فرهمند The International Journal of Economic and Social Research 2020 DI__ T__CARET __LE EKONOM__K B__Y__ME ARASINDAK__ __L____K___ AFGAN__STAN __RNE____[#674621]-1082883
6 The Relationship Between Economic Growth and
Foreign Aid: The Case of Afghanistan
استاد محمد اکبر فرهمند Journal of Economic Policy Researches 2021 Ekonomik B__y__me ile D____ Yard__mlar Aras__ndaki __li__ki_ Afganistan __rne__i[#885246]-1595966