دیپارتمنت مالی و تجارت

پیام آمریت دیپارتمنت مالی وتجارت  

علم اقتصاد مانندسایر علوم روز به روز درحال ترقی وتوسعه است وهر کشورمطابق با امکانات دست داشته خویش درین  همایش انکشافی سهیم هستند مابه سبب داشتن وضعیت نا بهنجار وبحران زده ی کشور خود نیازمند فرگیری تجارت بشتر از هر گوشه وکنار دنیا هستیم تابتوانیم منحیث یک در مانگر اقتصاد این وضعیت فقر ونابسامانی را از ین کشورفقر دورنموده و زمینه کار فعالیت اقتصادی را برای این ملت مساعد سازیم  تا باعث استخدام کامل شده و  ریشه کن شدن بیکاری گردد بنا آمریت دیپارتمنت مالی وتجارت پوهنتون مولانا طی یک دهه در سال 1390 تاسیس شده و طی یک دهه‌ی گذشته، در راستای ارایه خدمات آموزشی معیاری، ترویج ارزش‌های دموکراتیک، ترویج ارزش‌های علمی و اخلاقی و تربیه کادرهای متخصص تلاش نموده است تا در زمینه اقتصاد و به خصوص عرصه دانش مالی وتجات افراد دارای ظرفیت و متخصص به جامعه تقدیم کند. ارتباط وتوامیت با یکی از پوهنتون های خارج  از کشور را یک نیاز مبرم میپندارد ودرتلاش ایجاد ارتباط  بین  این پوهنحی ویکی از پوهنتون های خارجی میباشد تا عرصه های مختلف دانش وعلم اقتصاد را ازین طریق فرا بگیرد واساتید خویش را جهت تکمیل نمودن دوره  ماستری ودکتورا به آن پوهنتون اعذام نماید.

 

معرفی مختصر دیپارتمنت مالی وتجارت

دیپارتمنت در چوکات پوهنحی اقتصاددر سال 1390 با داشتن اساتید مجرب  و ورزیده , مواد درسی جدید مطابق سیستم کریدت و نورم های پذیرفته شده اکادمیک ایجاد گردیده است .محصلانی که وارد این پوهنحی میشود دوسال اول تحصلیی را به شکل عمومی تعقیب می نمایند و در شروع سال سوم باداشتن حق انتخاب رشته بندی میشود .رشته های موجود در این پوهنحی عبارت است از مالی و تجارت و اقتصاد ملی .

پوهنحی اقتصاد از ابتدای ایجاد دو دیپارتمنت قرار ذیل میباشد.

دیپارتمنت مالی وتجارت در حال حاضر دارای پنج کادر علمی دایمی که همه آن‌ها دارای درجه تحصیلی لیسانس وماستری است، می‌باشد.

پروگرام درسي جدید به سيستم کریدت عیار گردیده است  و شرط شمولیت در این پوهنحی اخذ نمرات تعین شده و مشخص در امتحان کانکور میباشد که از طرف وزارت تحصیلات عالی معرفی می  شوند. تعداد محصلان این دیپارتمنت در حال حاضر نزدیک به  (       ) نفر است که در دو نوبت روازنه و شبانه از سمستر اول تا هشتم مصروف فراگیری درس‌های رشته مالی وتجارت هستند.

دیپارتمنت مالی وتجارت برای پیشبرد هرچه بهتر فعالیت‌های خود، یک مجلس دیپارتمنت و 6 کمیته تحت عنوان کمیته ارتقای کیفیت و کمیته نصاب و انکشاف کاریکولم ،کمیته امتجان ،کیمته ایلرنگ کمیته تحقق دارد که اعضای آن استادان کادر و این دیپارتمنت است. هر یک از کمیته‌ها یک عضو ناظر از میان نماینده‌های محصلان نیز دارد.

 

دیگاه دیپارتمنت

    دیدگاه دیپارتمنت مالی و تجارت پوهنحی اقتصاد، رشد و توسعه پایدار را در اولویت برنامه های اکادمیک خویش قرار داده و تحقق آن را وابسته به تربیت نیروی متخصص در بخش مالی و فعالیت های تجارتی در اداره سازمان ها و فعالیتگاه های تجارتی می داند.

 

ماموریت دیپارتمنت

دیپارتمنت مالی و تجارت باارایه دانش باکیفیت مبتنی بربازار کاروتربیت نیروی انسانی متخصص وکارآمد جهت پاسخگویی به نیازهای مدیریتی وانکشافی جامعه تلاش می نماید این دیپارتمنت ازطریق فراهم سازی فضای استانداردآموزشی وتکیه برتحقیقات کمی ، استفاده ازاساتید مجرب ومتخصص ، بکارگیری تکنالوژی نوین ومتدهای درسی به روزوجلب همکاری نهادهای متعبرعلمی بین المللی درجهت تحقق این مهم گام برمی دارد.دراین راستا، پیشرفت علمی اساتید وارتقای ظرفیت کارمندهای اصلی محسوب میشود.

 

ارزش‌های دیپارتمنت مالی وتجارت:

 1. پرورش روحیه تساهل، مدارا و همدیگر پذیری در سطح جامعه؛
 2. رشد خلاقیت و تقویت تفکر انتقادی؛
 3. تخصصی ساختن دانش ومهارت تجارت؛
 4. پرورش کادرهای متعهد و توانمند؛
 5. کمک به عدالت آموزشی و حمایت از دانشجویان بی بضاعت؛
 6. ایجاد و تقویت ظرفیت تحقیقی در محصلان و کادر علمی؛

 

مهارت‌ها و توانمندی‌های فارغان رشته مالی وتجارت: ارغ التحصیل برنامه ( دیپارتمنت مالی و تجارت ) فردی است که در حد لازم آشنایی با ( یکی از زبانهای خارجی، مدیر خوب در بخش مالی ، مهارت و دسترسی به برنامه های کمپیوتری ، قابلیت تدویر برنامه های آموزشی مدیریت مالی و حسابداری ، دسترسی به قوانین مالیاتی ، دسترسی به مهارت های مدیریتی ، توانایی پروسس ارقام حسابداری،  … و غیره ) بوده و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.

 

آینده شغلی فارغان رشته مالی وتجارت:

فارغان و دانش‌اموختگان رشته مالی وتجارت، ضمن اینکه می‌توانند در نهادهای اقتصادی کشور به عنوان افراد کارشناس و متخصص عرصه تجارت وبانک ها جذب شوند در سایر نهادهای ملی و بین‌المللی که در عرصه‌های تحقیقی و خدماتی فعالیت دارند به عنوان محقق، مشاور، مدیر، تحلیل‌گر و غیره استخدام شوند.

 

امکانات پوهنتون مولانا جلال الدین بلخی برای برگزاری رشته مالی وتجارت:

پوهنتون مولانا جلال الدین  از امکانات خوب و قابل توجه برای برگزاری رشته مالی وتجارت برخوردار است. این امکانات شامل موارد ذیل است:

ساختمان و صنف‌های درسی مناسب مجهز با امکانات آموزشی و کمک آموزشی؛

کادر با تجربه و دارای تحصیلات عالی حداقل ماستری؛

کتابخانه غنی و مجهز؛

کامپتوتر لب مجهز با انترنت؛

فضای باز و پویای آموزشی؛

 

نقش دیپارتمنت مالی وتجارت در انکشاف جامعه:

دیپارتمنت مالی وتجارت به عنوان یکی از بخش‌های فعال پوهنتون مولانا جلال الدین، با توجه به مسوولیت‌هایی که دارد خواهان ایفای نقش فعال در جامعه است. این نقش از طرق ذیل ایفا می‌شود:

 1. برگزاری و میزبانی نشست‌ها و سیمینارهای علمی پیرامون موضوعات روز جامعه و به خصوص سیاست و تلاش برای پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات موجود؛
 2. شرکت فعال در نشست‌ها و سمینارهای علمی سایر مرکزهای اکادمیک که با هدف فوق برگزار شده باشد؛
 3. تولید آثار علمی شامل کتاب و مقالات معطوف به مشکلات سیاسی-اجتماعی کشور؛
 4. ایجاد کلنیک دیپلماسی و پالیسی سازی و ارایه مشاوره به محصلان؛
 5. تنظیم برنامه‌های عملی جانبی دیگر با سایر نهادهای مشابه برای ارتقای مهارت محصلان؛
 6. انعقاد توامیت‌های علمی جهت اجرای برنامه‌های عملی مشترک با نهادهای اکادمیک داخلی و خارجی؛
 7. انعقاد توامیت علمی جهت تبادل محصلان و استادان در دوره‌های کوتاه مدت جهت شریک سازی تجارب با نهادهای اکادمیک داخلی و خارجی؛
 8. انعقاد توامیت جهت ایجاد مرکز مطالعاتی با نهادهای بین‌المللی و خارج شدن از حالت مصرفی و رفتن به سمت تولید علم؛