اساسنامه پوهنتون

 

 

شماره اسم سند  لینک دانلود 
1 اساس نامه پوهنتون  اساسنامه پوهنتون