معاونیت علمی

لایحه وظایف معاونیت علمی

1. اجرای وظایف رئیس موسسه در غیاب او.

2. همکاری با رئیس موسسه در امور و فعالیت های اکادمیک.

3. اجراآت قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه ی علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضـای کادر علمی.

4. اجراآت اصولی و اکادمیک در رابطه به استخدام کادر های علمی قراردادی طبق نیازمندی پوهنحی ها.

5. سازماندهی طرح و مراقبت از تطبیق پلانها و برنامه های تحصیلات عالی در موسسه.

6. طرح و تطبیق  پلان ها و برنامه های تحقیقات علمی در موسسه.

7. رهبــــری و نظـــارت از امــور تحقیقات علمی در مــوسسه.

8. رهبـــــری  و  نظــــارت  از  امـــور  نشـــراتی  مـــوسسه.

9. طرح پلان کار شورای علمی موسسه و ارایه ی آن در اولین جلسه ی شورای علمی در آغاز هر سال به منظور تصویب و تطبیق.

10. ترتیب اجندای جلسات شورای علمی موسسه و ثبت فیصله های شــــورای علمی موسسه.

11. بررسی و ارزیابی مقـرره ها، لایحه ها و طرزالعمل های مربوط به بخش اکادمیک موسسه و در صـــورت ضرورت ارائه ی طرح تعدیل و پیشنهــاد آن به مـراجع بالایی.

12. تسهیل و نظــارت از طرح تشکیل اکادمیک در مــوسسه ی تحصیلی عالی مربوط.

13. ارزیابی نصاب درسی و طـرح پیشنهادات جهت عیار نمودن آن با ایجابات زمان و معیار های بین المللی.

14. نظارت از انکشـــاف، بـــازنگــری  تطبیق نصــاب درسی در پـــوهنحی هـــا.

15. ارایه ی گزارش از اجراآت و فعالیت های سالانه ی معــــاونیت علمی به ریاست و شورای علمی موسسه.

16. نظارت از تطبیق و اجــرای تصامیم شـــورای علمی تحصیـــلات عالی در بخش اکادمیک.

17. تسهیل و همکاری در ساختن پلان ستراتیژیک اکادمیک موسسه ی تحصیلات عالی مربوط.

18. ســایر وظایفی که مطـــابق قانون به معـــاون علمی تعلق میگیـــرند.