مرکز روان درمانی

مرکز روان درمانی

بدون شک محیط جدید پوهنتون و وارد شدن در فضای متفاوت تغیراتی را در ذهنیت و طرز نگرش دانشجویان ایجاد می نماید و همچنان فضای اجتماع و مشکلاتی که دامنگیر جوانان ما هست باعث میشود تا بعضا از جوانان دچار مشکلات روحی روانی گردیده و در شکل دادن یک ارتباط سالم با سایر افراد عاجز بمانند و پروسه یادگیری ایشان دچار مشکل و اختلال شود.مرکز روان درمانی روی همین ملحوظ ایجاد گردیده است. فعالیت های این مرکز به طور ذیل خلاصه میگردد.

  • ارایه خدمات مشاوره های روانی جهت رفع مشکل و ارتقای سطح تحمل مشکلات و ناگواری های روانی.
  • ارایه مشاوره های لازم در زمینه های تحصیلی, شغلی, ازدواج, مشکلات فامیلی.
  • مشوره های لازم جهت رفع اختلالات روانی و انواع افسردگی ها شامل اضطراب اجتماعی و عدم اعتماد به نفس؛ خود فرورفتگی و غیره
  • ارایه سیمینار های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت محصلین مرتبط به مسایل و پدیده های روانشناختی.
  • آگاهی دهی در مورد مضرات مواد مخدر و مشکلات وابستگی به آن