دیپارتمنت ریاضی و فزیک

    معرفی مختصر دیپارتمنت ریاضی:

به همین منظوردرسال(۱۳۹۱) دیپارتمنت ریاضی وفزیک درتشکیل پوهنحی تعلیم وتربیه  پوهنتون مولاناجلال الدین محمد بلخی منظورگردید که باداشتن (سه )نفر استاد مسولیت پیشبرد تدریس مضامین ریاضی رادر پوهنحی مربوطه به عهده داشت درسال 1391 صنف اختصاصی برای این دیپارتمنت منظورگردید

این دیپارتمنت دارای (3) تن استاد به سویه ماستر ولسانس بوده که مصروف خدمت گزاری اولاد وطن میباشد ضمنآ این دیپارتمنت دارای حدودا 1۰۰ تن محصلان ذکورواناث

درتایم بعد از ظهرمیباشد هم چنان این دیپارتمنت دارای کریکولم ومفردات درسی جدید که توسط کمیته محترم نصاب تعلیمی تائید گردیده است دارد.

 

عوامل  ایجاد،دیپارتمنت ریاضی ذیلاً تحریرمیگردد:

 1. تربیت معلمان مسلکی ومتخصص برای وزارت محترم معارف .
 2. رشد انکشاف استعداد وتوانائی تدریس نصاب معارف درمکاتب .
 3. تقویه حس وطن دوستی وهمزیستی مسالمت آمیز.
 4. حفظ ارزشهای پسندیده هم وطنان کــشور.
 5. رفع کمبود نیازمندی معلمین مسلکی ریاضی وفزیک برای معـارف .
 6. آگاهی دادن محصلین ازروش ها جدید وتکنالوزی  .
 7. تربیه کادر های علمی متعهد به ، کشور در بخش های مختلف .

 

دیدگاه :

دیپارتمنت ریاضی برای تربیه کادرهای جوان وکار آگاه که بتوانند تغییرات مفید رادرجامعه واذهان اطفال کشوربیاورند، این دیدگاه دیپارتمنت ریاضی است تایک فضای دوستی،همکاری، اعتماد واحترام رابیناستادان ، محصلان وجامعه ایجادنمایدتابراساس آن بتوان یک اداره کاملا منظم علمی وخدماتی بنا گذاشت ،که بااستفاده ازاین اداره منظم کریکولم وسایرپروگرامهای درسی دیپارتمنت ریاضی به صورت خوبوموثرتطبیق گردد.داشتن صبر،برده باری ،صداقت ،دلسوزی ،همکاری ولیاقت ازطرف همه پرسونل رسیدن بهاین دید گاه راتسریع میسازد.

 

ماموریت:

    این رسالت دیپارتمنت ریاضی است تامحصلان را، باامکانات دست داشته ،آماده سازد،تاآموزندگان وآموزگاراندایمی باشند.توسط علم دانش مسلکی وتخصصی که ،درجریان چهارسال ازاین رشته فرامیگیرند باتغیراتسام آوری که پیشرفت علم وتکنالوژی درپیرامون محیط وماحول شان رخ میدهدمقابله درست تایک محیطامن آموزشی راکه تآمین کننده آینده بهتربرای محصلان وبرای وطن عزیزما افغانستان باشد، مهیاکند،تامنحیث معلمان واستادان دلسوزبه وطن ومردم مسوولیت شان را ادانمایند

ارزش ها

 • ترویج روحیه تحمل و بردباری و رعایت احترام متقابل.
 • پایبندی به وقت.
 • روحیه وطندوستی و احترام به ارزش های ریاضیکی.
 • دقت٬ درستی٬ شفافیت و صداقت در کار..
 • رعایت ارزشهای آموختن ریاضی و انکشاف آنها.
 • رفع مشکلات محاسبوی در جامعه.
 • احساس مسوولیت در برابر ، وظیفه٬ مردم و وطن.

 

طول دوره تحصیلی رشته ریاضی :

 براساس لایحه سیستم کریدیت وزارت محترم تحصیلات عالی، یک دوره تحصیلی مقطع لیسانس در رشته‌های علوم ریاضیی هشت است. دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمدبلخی نیز با تبعیت از این لایحه یک دوره تحصیلی را در هشت سمستر و 140 کریدیت تعریف نموده است که تعداد کریدیت در یک سمستر حداقل 18 و حداکثر آن 21 کردیت می‌باشد.

نصاب حاضری در یک درس در جریان یک سمستر 75% است و در صورت غیبت بیشتر محصل از امتحان درس مورد نظر محروم می‌شود. محصلان در جریان یک دوره تحصیلی می‌توانند دو سمستر تاجیل بگیرند و غیبت بیشتر از دو سمستر باعث انفکاک محصل می‌شود.

 

شاخص‌های آموزشی دیپارتمنت ریاضی :

الف : آموزش معیاری :

مهم‌ترین هدف دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، تربیت نیروی متخصص و متعهد برای جامعه است. این هدف نیازمند ارایه خدمات آموزشی با کیفیت است که با استفاده از روش‌های جدید تدریسی قابل دسترس است. آموزش پرسش‌محور و مشارکت محصلان در روند تدریس از عواملی است که رسیدن به این هدف را سهل ‌ساخته و باعث رشد استعدادهای محصلان  می‌شود.

دیپارتمنت با پیروی از این روش‌ها در تلاش است به سمت هدف فوق در حرکت باشد و رسالت خود را در انکشاف علمی جامعه انجام دهد.

معرفی منابع به‌روز در مضامین درسی و ترویج فرهنگ کتابخوانی، برگزاری سیمینار توسط محصلان، انجام تحقیقات و خلاصه سازی کتاب‌های درسی توسط محصلان، کارهای  محاسبوی و غیره از جمله اقداماتی است که با روی کار گرفتن آن‌ها، انگیزه محصلان برای سهم گیری در فرایند ارتقای کیفیت تحصیلی بالا رفته و در رشد توانمندی و ظرفیت علمی محصلان تاثیر مثبت ایجاد می‌شود.

 

ب : تحقیق و سیمینارهای علمی :

تحقیق یکی از پایه‌های اصلی تحصیلات عالی است و بدون آن توسعه علمی در جامعه محقق نمی‌شود. از این رو انجام یافتن تحقیقات علمی توسط محصلان و استادان دیپارتمنت ریاضی یکی از فعالیت‌های مهم این دیپارتمنت است.

استادان دیپارتمنت ریاضی  ضمن اینکه د ر هر سمستر سیمینار و مقاله علمی ارایه می‌دهند،  محصلان این دیپارتمنت را به انجام فعالیت‎‌های تحقیقی مکلف می‌سازند تا در جریان دوره تحصیلی ظرفیت تحقیقی محصلان تقویت شده و این مهارت در آن‌ها رشد یابد.

برگزاری سیمینارهای علمی و گفتمان‌ها در مورد موضوعات ریاضیی ، محاسبوی وغیره از دیگر فعالیت‌های اساسی دیپارتمنت ریاضی است. این سیمینارها توسط استادان و سایر شخصیت‌های علمی کشور که از سوی دیپارتمنت ریاضی دعوت می‌شوند انجام می‌یابد.

با اجرای این برنامه‌های، دیپارتمنت ریاضی انتظار دارد تبدیل به یک مرکز مهم و با اعتبار تحقیقاتی شده و از این طریق در انکشاف جامعه سهم خود را ایفا نماید.

 

ج : سیر و برنامه های عملی :

برگزاری برنامه مناظره علمی از دیگر فعالیت‌هایی است که می‌تواند در تقویت استعداد محصلان مفید واقع شده و توانمندی آن‌ها را افزایش دهد. این برنامه‌ها از سوی دیپارتمنت ریاضی در داخل پوهنتون و در صورت امکان در سایر مکان‌ ها برگزار خواهد شد.

سفرهای علمی مانند بازدید از گل خانه ها،  باغ ها ،لابرتوارها و ریاست معارف و در صورت امکان از نهادهای مهم بین‌المللی از دیگر فعالیت‌هایی است که در ارتقای سطح توانمندی و علمی دانشجویان کمک می‌کند.

 

د: برگزاری جلسات رسمی دفاع از مونوگراف محصلان :

مونوگراف یکی از مراحل مهم فارغ‌التحصیلی به حساب می‌آید و هر محصل می‌باید در پایان دوره تحصیلی خود در مورد یکی از مسایل مرتبط به رشته تحقیق نموده و از آن دفاع نماید.

در دیپارتمنت ریاضی پوهنتون مولاناجلال الدین محمد بلخی، محصلان حین ورود به سمستر هشتم موضوع مورد علاقه شان را به دیپارتمنت پیش‌نهاد می‌کنند و پس از تایید موضوع توسط کمیته موظف و تعیین استاد راهنما کار عملی مونوگراف آغاز می‌شود.

پس از تکمیل شدن مرحله نگارش، محصل مکلف است طی یک جلسه رسمی و در حضور استاد رهنما و داور از مونوگراف خود دفاع نماید.

انتظار می‌رود با تکمیل شدن این پروسه ضمن اینکه محصل با روش‌های تحقیق و نویسندگی آشنایی پیدا نماید مهارت‌های لازم نویسندگی، انجام تحقیقات علمی، نگارش مقالات علمی و کتاب را هم کسب نماید.

 

و : ارزیابی محصلان :

محصلان در طول دوره تحصیلی شان با روش‌های مختلف ارزیابی می‌شوند. این روش‌های عبارت اند از:

پرسش و پاسخ در جریان جلسات درسی روزمره؛

انجام تحقیق در جریان سمستر در هر درس؛

ارایه سیمینار صنفی در هر سمستر و هر درس؛

آزمون میان سمستر یا 20%

امتحان پایان سمستر؛

 

ی : استفاده از تکنالوژی در امر آموزش :

دیپارتمنت ریاضی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی با استفاده از امکانات تکنالوژیک برای ایجاد شفافیت و ارایه خدمات با کیفیت استفاده می‌کند که شامل موارد ذیل است:

 1. وب سایت: آنلاین کردن خدمات اداری جهت انتخاب واحد، نمایش وضعیت تحصیلی، درج شکایات، دسترسی به کتابخانه و سایر امور اداری و آموزشی؛
 2. انترنت: ایجاد قابلیت دسترسی به پوهنتون از راه دور برای محصلان برای ایجاد سهولت در امور اداری و آموزشی؛
 3. تجهیزات: کامپیوتر، پراجکتور، LCD، کمره‌های مدار بسته امنیتی و غیره؛

 

استفاده از امکانات تکنالوژی با اهداف ذیل صورت می‌گیرد :

 1. ارتقای کیفیت آموزشی با استفاده از روش و امکانات تکنالوژی؛
 2. ایجاد قابلیت دسترسی به پوهنتون برای محصلان از راه دور؛
 3. سهل سازی روندهای اداری؛
 4. ساختن زیربنا برای ارایه خدمات غیر حضوری در مواقع نیاز.

 

مهارت‌ها و توانمندی‌های فارغان رشته ریاضی :

آشنایی با مبانی و منابع علم ریاضی و فهم چگونگی کاربرد آن در روند زندگی؛

قابلیت تحلیل علمی مسایل مربوط به حوزه ریاضی در سطوح ملی و منطقه‌ای ؛

قابلیت انجام وظیفه در نهادهای ملی و بین‌المللی اعم از نهادهای علمی-تحقیقاتی و خدماتی؛

قابلیت انجام تحقیقات علمی؛.

 

آینده شغلی فارغان رشته روابط بین‌الملل :

فارغان و دانش‌اموختگان رشته ریاضی ، ضمن اینکه می‌توانند در نهادهای مختلف کشور به عنوان افراد متخصص جذب شوند در سایر نهادهای ملی و بین‌المللی که در عرصه‌های تحقیقی و اداری,خدماتی فعالیت دارند به عنوان محقق، ریاضی شناس، مدیر، و غیره استخدام شوند.

 

امکانات پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی برای برگزاری رشته ریاضی :

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی از امکانات خوب و قابل توجه برای برگزاری رشته ریاضی برخوردار است. این امکانات شامل موارد ذیل است:

ساختمان و صنف‌های درسی مناسب مجهز با امکانات آموزشی و کمک آموزشی ؛

کادر با تجربه و دارای تحصیلات عالی ؛

کتابخانه غنی و مجهز؛

کمپیوتر لب مجهز با انترنت ؛

فضای باز و پویای آموزشی ؛

 

نقش دیپارتمنت ریاضی در انکشاف جامعه :

دیپارتمنت ریاضی به عنوان یکی از بخش‌های پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، با توجه به مسوولیت‌هایی که دارد خواهان ایفای نقش فعال در جامعه است. این نقش از طرق ذیل ایفا می‌شود:

 1. برگزاری و میزبانی نشست‌ها و سیمینارهای علمی پیرامون موضوعات روز جامعه و به خصوص علوم ریاضیی و تلاش برای پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات موجود؛
 2. شرکت در نشست‌ها و سمینارهای علمی سایر مراکز اکادمیک که با هدف فوق برگزار شده باشد؛
 3. تنظیم برنامه‌های عملی جانبی دیگر با سایر نهادهای مشابه برای ارتقای مهارت محصلان؛
 4. انعقاد توامیت‌های علمی جهت اجرای برنامه‌های عملی مشترک با نهادهای اکادمیک داخلی ؛
 5. انعقاد توامیت علمی جهت تبادل محصلان و استادان در دوره‌های کوتاه مدت جهت شریک سازی تجارب با نهادهای اکادمیک داخلی ؛