کمیته E-Learning

کمیته E-Learning

بهره گیري از فن آوري هاي نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و سیستم هاي چند رسانه اي به عنوان ابزارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیري ، از طریق ارائه تسهیلاتی جهت دسترسی آسان به منابع و نیز فراهم نمودن سازوکارهاي تعامل و همکاري از راه دور از ویژگیهاي این شیوه آموزشی است.استفاده از روشهاي آموزش الکترونیک می تواند منجر به افزایش انگیزه در فراگیران،رعایت اولویت هاي آموزشی،ایجاد فرصت براي تفکر و فهم مطالب ، استمرار و تداوم یادگیري ، ایجاد فرصت و جرات براي پرسیدن و انتخاب زمانمناسب براي یادگیري گردد. و در نهایت استفاده از این شیوه هاي نوین آمو.شی گامی موثر در جهت عدالت اجتماعی درآموزش و نزدیک شدن به آموزش رایگان عمومی است.

 

لایحه وظایف کمیته آموزش الکترونیک

1 – شناسایی اعضای کادر علمی عــلاقمند به آمــوزش الکترونیک و ترغیب و تشویق آنان جهت استفــاده از آموزشهــای  الکتــرونیک.

2 – ارائه گــزارش ماهـوار، ربعوار و ســالانه  به  ریاست پـوهنتون .

3 – مستند سازی تمامی فعـالیتهای کمیته به منظــور ارائه در ارزیابی های پوهنتون.

4 – نیاز سنجی آموزشی اعضای کادر علمی ، کارکنان و محصلان در زمینه آموزش الکترونیک

5 – برگزاری ورکشاپهای آموزشی در رابطه با آموزشهای الکترونیکی.

6 – تشکیل کمیته های کاری فرعی برحسب علاقه و توانمندی اعضاء

7 – شنــاسـایی و تعــریف پروژه های کاربردی در زمینه آمــوزش الکتـــرونیک و تــلاش در جهت اجـــرای پــروژه هـا.

8 – تشکیل جلسات منظم ماهوار مطابق به تقویم اکادمیک به منظـور تبـــادل نظر و رفع ابهامات جهت ایجاد همـاهنگی در فعــالیت ها.

9 – تهیه و تــدوین طرح های تحقیقی  مــرتبط با آمـــوزشهـــای الکترونیکی.

10 – پیگیـــری جهت ایجــاد زیر ساخت های لازم جهت  استقـرار آمـوزش الکترونیک در پــــوهنتون.

11 – ایجـــاد دوره هـای آمــوزش از راه دور در زمینه آمــوزش الکترونیک برای اعضـای هیأت علمی.

12 – تعامل با سایر پوهنتون های داخل و خارج از کشــور و تـوسعه همکاری در زمینه آموزش الکترونیک.

13 – ارائه گزارش به معاونیت امور محصلان.

 

 

 

چارت تشکیلات کمیته E-Learning