معاونیت امور محصلان

معاونیت امور محصلان

 ترتیب سوانح، اسناد، جدول نتایج، ورسیده گی به اموردانشجویان، توزیع کارت هویت، تبدیلی، نتایج امتحان و غیره از وظایف عمده این اداره محسوب میگردد.  در چوکات این اداره مدیریت امور محصلان، و 3 تن مامور و کامپیوتر کار موجود میباشد. محترم استاد محمد ناصر اکبری ماستر علوم سیاسی این سمت را به عهده دارند.

معاونیت امور محصلان دارای دو باب دفتر بوده که یک باب دفتر ویژه معاونیت و باب دوم آن مربوط به آرشیف اسناد و فعالیت های فنی و کامپیوتری میباشد.

 

لایحۀ وظایف معاونیت امور محصلان:

 1. همکاری با رئیس پوهنتون در امور محصلان و دادن مشوره برای بهبود امور محصلان؛
 2. نظارت و رهبری فعالیت‌ها و امور نهاد های مربوط به معاونیت امور محصلان؛
 3. اتخاذ تدابیر ضروری برای بهبود درسی در پوهنحی ها؛
 4. ارزیابی و بررسی مقرره‌ها،لایحه‌ها و طرزالعمل های مربوط به محصلان و در صورت ضرورت تهیۀ طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالایی؛
 5. نظارت از امتحانات در وقت پیش بینی شده در لایحۀ امتحانات.
 6. طرح تقویم اکادمیک سالانۀ پوهنتون و ارسال به موقع آن جهت تصویب به شورای علمی پوهنتون؛
 7. اجراآت لازم پیرامون پذیرش محصلان جدیدالشمولان،ثبت نتایج محصلان،تأجیل اکادمیک، تثبیت محرومات امتحان و انفکاک محصلان غایب و ناکام، مطابق به معیار های پذیرفته شده؛
 8. طرح و عملی نمودن اقدامات لازم جهت فراهم ساختن مصروفیت های سالم خارج از صنف برای محصلان؛ از جمله: ورزش،فعالیت های هنری، آموزش اجتماعی و عام المنفعه، به همکاری معاون ادرای؛
 9. تکمیل آمار و احصائیه مربوط به محصلان؛
 10. فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کار های عملی- ساحوی محصلان؛
 11. ریاست از کمیته های مربوط؛
 12. اجراآت ضروری در مورد صدور و تکمیل دیپلوم ها، تصدیق نامه های تحصیلی و ترانسکریپت؛
 13. تهیه و توزیع کارت هویت به محصلان و جمع آوری آن پس از فراغت آنها؛
 14. طرح و طبیق لایحۀ نظم و دسپلین؛
 15. ارائه گزارش از فعالیت های سالانه، به ریاست و شورای علمی پوهنتون؛
 16. سازماندهی و نظارت از اجرای فیصله های شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی در بخش محصلان؛
 17. سایر وظایفی که طبق قوانین و اصول جاری مؤسسه به او تفویض می شوند.