نمایندگی سمنگان

معرفی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی واحد سمنگان!

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 1390 با اخذ جواز از وزارت تحصیلات عالی با داشتن یک پوهنځی فارغده حقوق و علوم سیاسی در ولایت سمنگان شهر ایبک ایجاد گردید. طی سالهای متمادی این نهاد تحصیلی با داشتن کیفیت بهتر آموزشی و خدماتی؛ پوهنځی اقتصاد را نیز در چوکات خود ایجاد نمود.تا اکنون صد هاتن از دورشته موجود در این پوهنتون (حقوق و اقتصاد) فراغت حاصل نموده و در دوایر دولتی و خصوصی مشغول وظایف اند.این نهاد علمی همه روزه در بهبود شرایط درسی و رشد کیفیت آموزشی تلاش نموده و تجارب مدرن علمی جهان را در امور آموزشی خویش میگنجاند. از متقاضیان محترم که میخواهند به تحصیلات عالی خویش ادامه دهند؛ پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی بهترین مکان تحصیلی برایشان خواهد بود.ما با بهترین کیفیت آموزشی شمارا به استقبال نشسته ایم.