معاونیت امور مالی و اداری

معاونیت مالی و اداری

       معاونیت مالی و اداری مسایل مالی و اداری پوهنتون را تنظیم مینماید. در راس این اداره محترم محمد خالد انوری قرار دارند . ایشان فارغ التحصیل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی بوده و از سال 1392 ه ش بدینسو سمت معاونیت مالی و اداری را به عهده دارند. این  اداره دارای یک باب دفتر مجهز میباشد.

 

لایحه وظایف معاون اداری  و مالی

 1. همکاری با ریسس پوهنتون در بخش های مالی و اداری و خدماتی.
 2. دادن مشوره های لازم به رییس پوهنتون در بخش های مالی و اداری و خدماتی.
 3. اجراآت قانونی پیرامون تقرر، ترفیع، و انفکاک اعضای غیر اکادمیک پوهنتون.
 4. اجراآت قانونی در رابطه به اجرای حقوق تقاعد منسوبان پوهنتون.
 5. رهبری و نظارت از فعالیت ها و اجراآت دفتر های مربوط.
 6. اجراآت قانونی در موارد مالی، حسابی، خریداری ها ، قید و جمع اموال و اجناس و سایر امور مالی ، اداری خدماتی، منجمله فراهم آوری تسهیلات مناسب ترانسپورتی جهت انتقال منسوبین و اجرای فعالیت های اموزشی به طور موثر و سهیل.
 7. کار بالای بودجه ی عادی و انکشافی پوهنتون با در نظر داشت نیازمندی ها و انکشافات.
 8. نظارت از امور مربوط به حفظ و مراقبت ساختمان ها، ساحه ی سبز و سایر بخش های مربوط.
 9. اجراآت قانونی در مورد دارایی ها و ملکیت های پوهنتون.
 10. تامین شرایط حفظ الصحوی، پاکی و صفایی در ساختمان ها، و محیط مربوط پوهنتون.
 11. تهیه و ترتیب آمار و احصاییه های مربوط.
 12. انکشاف تدابیر موثر و همه جانبه در امور مربوط به برق رسانی، آبرسانی، گرم نمودن ساختمان ها، فعالیت سالم کفیتریا و نظارت از اجراآت دفتر های مختلف در این زمینه ها.
 13. طرح پلان ها و برنامه های کاری برای انکشاف زیر ساخت های فزیکی پوهنتون.
 14. طرح پلان ها و برنامه های کاری جهت ایجاد و تشویق فعالیت های انتفاعی و طی مراحل استفاده از آن جهت انکشاف و حل مشکلات پوهنتون در تفاهم با معاونیت های دیگر و پوهنحی ها.
 15. ارایه ی گزارش از فعالیت های مربوط به ریاست و شورای علمی پوهنتون.
تسهیلات اداری پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی