کمیته ارتقای کیفیت

کمیته ارتقای کیفیت :

کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی یکی از بخشهای مهم در پوهنتون مولانا میباشد که در بهبود فعالیت و اعتباردهی فعالیت های پوهنتون نقش اساسی داشته و در پیشرفت این نهاد از حیث کمی و کیفی نقش اساسی دارد.

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی طبق رهنمود های وزارت محترم تحصیلات عالی مراحل ارزیابی خودی را مطابق لایحه ارتقای کیفیت انجام داده که در نتیجه مرحله اول و دوم را موفقانه پشت سر گذاشته و اکنون کاندید مرحله سوم میباشد.

 

لایحۀ وظایف کمیته ارتقای کیفیت :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان کاری پوهنتون جهت حصول اهداف پلانی؛
 2. نظارت از تطبیق از معیار های دوازده گانه ارزیابی خودی در رابطه به تضمین کیفیت و اعتباردهی؛
 3. نظارت از تطبیق پلان عملیاتی پوهنتون و پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی؛
 4. تهیه و نظارت از تطبیق اسناد مسیریابی (Tracking Document) ‌در فارمت استندرد که از طرف ریاست تضمین کیفیت ارسال گردیده(در سطح پوهنتون)است؛
 5. تلاش در امر بهبود کیفیت پوهنتون و نظارت از روند ارزیابی خودی؛
 6. نظارت و بررسی تمام امور نشراتی و تحقیقاتی علمی در سطح پوهنتون؛
 7. نظارت و بررسی امور بهبود کیفیت تدریس؛
 8. تهیه و ترتیب آجندای جلسات کمیته اصلی پوهنتون؛
 9. تطبیق و تکثیر فیصله های جلسه به پوهنحی های چهار گانه و در صورت ضرورت ارسال آن به ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی؛
 10. توحید و ترتیب گزارشات ارزیابی خودی و گزارشات ارزیابی از کیفیت تدریس و ارسال به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی؛
 11. تهیه و تطبیق نوآوری ها و برنامه های جدید که منجر به ارتقای کیفیت می گردد؛
 12. تأمین ارتباط با سایر بخش های پوهنتون در مورد تطبیق مؤثر لوایح تضمین کیفیت و اعتباردهی؛
 13. ارائه مشوره به رئیس پوهنتون در امور ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های مؤثر جهت بهبود کیفیت در امور پوهنتون؛
 14. همکاری با تدویر کنفرانس ها، ورکشاپ‌های آموزشی و سمینار ها در مورد برنامه های تضمین کیفیت پوهنتون؛
 15. همکاری با تیم بازنگری های ریاست تضمین کیفیت در مطابقت به جدول زمان بندی قبلاً ارائه شده؛
 16. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمرین پوهنتون سپرده شود.

 

نوت: لایحه وظایف کمیته کمیته ارتقای کیفیت در جلسه مورخ 1398/6/13 شماره پرتکول 6 تایید گردید