ریاست تضمین کیفیت

 ریاست تضمین کیفیت:

ریاست تضمین کیفیت یکی از بخش های مهم و حیاتی در نهاد های آکادمیک بوده که جهت بهبود فعالیت های علمی و مسلکی و همچنان پیشرفت این نهاد ها از لحاظ کمی و کیفی نقش اساسی را ایفا می نماید؛ از این رو ریاست تضمین کیفیت پوهنتون مولانا خود را مکلف دانسته تا مطابق رهنمودها و لوایح ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی عیار نموده و امور محوله را به بهترین صورت انجام دهد .چنانجه به اثر سعی و تلاش  خستگی ناپذیر ریاست تضمین کیفیت؛ پوهنتون مولانا توانسته مرحل اول و دوم اعتبار دهی را در سال 1397 موفقانه سپری نماید و اکنون کاندیدای مرحل سوم اعتبار دهی می باشد.

لایحۀ وظایف  :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان کاری پوهنتون جهت حصول اهداف پلانی؛
 2. نظارت از تطبیق از معیار های دوازده گانه ارزیابی خودی در رابطه به تضمین کیفیت و اعتباردهی؛
 3. نظارت از تطبیق پلان عملیاتی پوهنتون و پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی؛
 4. تهیه و نظارت از تطبیق اسناد مسیریابی (Tracking Document) ‌در فارمت استندرد که از طرف ریاست تضمین کیفیت ارسال گردیده(در سطح پوهنتون)است؛
 5. تلاش در امر بهبود کیفیت پوهنتون و نظارت از روند ارزیابی خودی؛
 6. نظارت و بررسی تمام امور نشراتی و تحقیقاتی علمی در سطح پوهنتون؛
 7. نظارت و بررسی امور بهبود کیفیت تدریس؛
 8. تهیه و ترتیب آجندای جلسات کمیته اصلی پوهنتون؛
 9. تطبیق و تکثیر فیصله های جلسه به پوهنحی های چهار گانه و در صورت ضرورت ارسال آن به ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی؛
 10. توحید و ترتیب گزارشات ارزیابی خودی و گزارشات ارزیابی از کیفیت تدریس و ارسال به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی؛
 11. تهیه و تطبیق نوآوری ها و برنامه های جدید که منجر به ارتقای کیفیت می گردد؛
 12. تأمین ارتباط با سایر بخش های پوهنتون در مورد تطبیق مؤثر لوایح تضمین کیفیت و اعتباردهی؛
 13. ارائه مشوره به رئیس پوهنتون در امور ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های مؤثر جهت بهبود کیفیت در امور پوهنتون؛
 14. همکاری با تدویر کنفرانس ها، ورکشاپ‌های آموزشی و سمینار ها در مورد برنامه های تضمین کیفیت پوهنتون؛
 15. همکاری با تیم بازنگری های ریاست تضمین کیفیت در مطابقت به جدول زمان بندی قبلاً ارائه شده؛
 16. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب شورای علمی پوهنتون سپرده شود.

 

تقسیم اوقات تدویر جلسات کمیته های اصلی پوهنتون مولانا سال 1402

شماره

کمیته ها

 

مسؤل کمیته

 نظارت کننده

تاریخ تدویر جلسات

ماه حمل

ماه ثور

ماه جوزا

ماه سرطان

ماه اسد

ماه سنبله

ماه میزان

ماه عقرب

ماه قوس

ماه جدی

ماه دلو

ماه حوت

1

کمیته امتحانات

کمالیار

معاون علمی

1

 

31

 

 

 

 

4

 

28

 

 

2

کمیته آموزش الکترونیک

احمدی

معاون علمی

۶

 

 

7

 

1

 

 

 

7

 

 

3

کمیته  نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک

ذوالفقار

معاون علمی

26

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

26

4

کمیته تحقیقات

 فیضی

معاون علمی

7

7

7

7

8

7

8

7

7

7

7

7

5

کمیته نشرات

صافی

معاون علمی

9

9

9

15

9

9

9

9

9

9

9

9

6

کمیته تقرر و انفکاک

 حیدر

معاون علمی

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

12

7

کمیته فرهنگی

پیک

معاون علمی

13

13

13

13

14

13

13

13

13

13

14

۱۳

8

کمیته نظم و دسپلین

 نژند

 معاون علمی

15

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

15

9

کمیته مالی

انوری

معاون علمی

19

19

20

19

19

19

19

20

19

19

19

19

10

کمیته انکشاف نصاب

حیدر

معاون علمی

2

 

 

3

 

4

 

 

 

5

 

 

11

کمیته تضمین کیفیت 

اکبری

معاون علمی

29

28

29

29

29

29

29

29

29

28

29

29

 

 

چارت تشکیلات ریاست تضمین کیفیت