معاونیت علمی

لایحه وظایف معاونیت علمی

1-               اجرای وظایف رئیس پوهنتون در غیاب او.

2-            همکاری با رئیس پوهنتون در امور و فعالیت های اکادمیک.

3-            اجراآت قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه ی علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضـای کادر علمی.

4-            اجراآت اصولی و اکادمیک در رابطه به استخدام کادر های علمی قراردادی طبق نیازمندی پوهنحی ها.

5-            سازماندهی طرح و مراقبت از تطبیق پلانها و برنامه های تحصیلات عالی در موسسه.

6-            طرح و تطبیق  پلان ها و برنامه های تحقیقات علمی در موسسه.

7-            رهبــــری و نظـــارت از امــور تحقیقات علمی در مــوسسه.

8-            رهبـــــری  و  نظــــارت  از  امـــور  نشـــراتی  مـــوسسه.

9-            طرح پلان کار شورای علمی موسسه و ارایه ی آن در اولین جلسه ی شورای علمی در آغاز هر سال به منظور تصویب و تطبیق.

10-          ترتیب اجندای جلسات شورای علمی موسسه و ثبت فیصله های شــــورای علمی موسسه.

11-          بررسی و ارزیابی مقـرره ها، لایحه ها و طرزالعمل های مربوط به بخش اکادمیک موسسه و در صـــورت ضرورت ارائه ی طرح تعدیل و پیشنهــاد آن به مـراجع بالایی.

12-          تسهیل و نظــارت از طرح تشکیل اکادمیک در مــوسسه ی تحصیلی عالی مربوط.

13-          ارزیابی نصاب درسی و طـرح پیشنهادات جهت عیار نمودن آن با ایجابات زمان و معیار های بین المللی.

14-          نظارت از انکشـــاف، بـــازنگــری  تطبیق نصــاب درسی در پـــوهنحی هـــا.

15-          ارایه ی گزارش از اجراآت و فعالیت های سالانه ی معــــاونیت علمی به ریاست و شورای علمی موسسه.

16-          نظارت از تطبیق و اجــرای تصامیم شـــورای علمی تحصیـــلات عالی در بخش اکادمیک.

17-          تسهیل و همکاری در ساختن پلان ستراتیژیک اکادمیک موسسه ی تحصیلات عالی مربوط.

18-          ســایر وظایفی که مطـــابق قانون به معـــاون علمی تعلق میگیـــرند.