کمیته امتحانات

کمیته امتحانات

جهت تطبیق طرزالعمل امتحانات که از جانب وزارت تحصیلات عالی ارایه شده است کمیته تحت عنوان (کمیته اصلی امتحانات) در چوکات پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی ایجاد گردیده است که در زمان معین از امتحانات نظارت به عمل میاورد .

 

لایحه وظایف کمیته امتحانات

1 – تدویر جلسه یک هفته قبل از شروع امتحانات و اتخاذ تدابیر تخنیکی.

2 – بررسی از نظم امتحانات به سطح پوهنتون  .

3 – همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات .

4 – نظارت از جریان امتحانات و گزارش دهی به شورای علمی پوهنتون.

5 – اطمینان از تطبیق نحوه سوالات امتحان مطابق پروگرام تدریس شده .

6 – انتخاب و تنظیم سوالات امتحانات کانکور بهاری و خزانی از بانک سوالات .

7 – ارزیابی و چک نمودن سوالات کتابچه ای کانکور از نظر اغلاط تایپی جهت تسلیم دهی به مطبعه.

8 – ارزیابی کتابچه های کانکور مطابق رشته ها قبل از مهرولاک شدن صندوق ها .

9 – توظیف استادان مطابق رشته در ارزیابی کتابچه های کانکور بعد از اخذ امتحان.

10 – تطبیق صد فیصد لایحه پاس شده وزارت تحصیلات عالی در اخذ امتحان کانکور و ارزیابی نتایج امتحان کانکور.

11 – ارائه گزارش به معاونیت امور محصلان.

 

 

 

چارت تشکیلات کمیته امنتخانات