کمیته امتحانات

کمیته امتحانات

جهت تطبیق طرزالعمل امتحانات که از جانب وزارت تحصیلات عالی ارایه شده استۀ کمیتۀ ی در چوکات پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی ایجاد گردیده است که در زمان معین از امتحانات نظارت به عمل میاورد .

 

لایحه وظایف کمیته امتحانات

1 – تدویر جلسه یک هفته قبل از شروع امتحانات و اتخاذ تدابیر تخنیکی.

2 – بررسی از نظم امتحانات به سطح موسسه تحصیلی .

3 – همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات .

4 – نظارت از جریان امتحانات و گزارش دهی به شورای علمی موسسه تحصیلی.

5 – اطمینان از تطبیق نحوه سوالات امتحان مطابق پروگرام تدریس شده .

6 – انتخاب و تنظیم سوالات امتحانات کانکور بهاری و خزانی از بانک سوالات .

7 – ارزیابی و چک نمودن سوالات کتابچه ای کانکور از نظر افراط تایپی از تحول دهی به چاپ.

8 – ارزیابی کتابچه های کانکور مطابق رشته ها قبل از مهر ورود شدن به صندوق ها .

9 – توظیف استادان مطابق رشته در ارزیابی کتابچه های کانکور بعد از اخذ امتحان.

10 – تطبیق صد فیصد لایحه پاس شده وزارت تحصیلات عالی در اخذ امتحان کانکور و ارزیابی نتایج امتحان کانکور.

11 – ارائه گزارش به معاونیت امور محصلان.

 

نوت: لایحه وظایف کمیته امتحانات  در جلسه شورای علمی مورخ 1398/6/13 شماره پرتکول 6 تایید گردید