پالیسی ها

شماره  تفصیلات  نوع سند  لینک دانلود
1

پالیسی های آزادی های آکادمیک

پالیسی آزادی اکادمیک7.7
2 پالیسی حفاظت،‌ صحت و مصؤنیت پالیسی  پالیسی حفاظت،‌ صحت و مصؤنیت
3 پالیسی درج و رسیده گی به شکایات پالیسی پالیسی درج و رسیده گی به شکایات7.8
4 طرزالعمل استفاده از کتابخانه پالیسی  طرزالعمل استفاده از کتابخانه