پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

مولانا کانون تحول دانش
مولانا کانون تحول دانش پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی مولانا کانون تحول دانش پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

مولانا کانون تحول دانش

کتابخانه الکترونیکی پوهنتون مولانا

رویدادهای جدید

خدمات

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

مرکزتحقیق: مطابق لایحه وظایف استادان، هر استاد سه وظیفه اصلی دارد تدریس، تحقیق و فعالیت های که در کمیته های داخل پوهنحی و دیپارتمنت سپرده میشود. بنابرین تحقیقات یکی از وظایف اساسی استادان میباشد تا درکنار تدریس، یک نهاد علمی بتواند به مرکز تولیدو توسعه علم نیز مبدل گردد. پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی دارای مرکز تحقیقات علمی بوده که در سطح پوهنتون فعالیت دارد و کمیته های فرعی آن در سطح پوهنحی ها نیز فعال میباشد.

ثبت نام آنلاین کانکور

تحول دانش، تحول افغانستان

پوهنتون مولانا جایگاه رشد استعداد های شما!