آثار علمی استادان پوهنحی ژورنالیزم

آثار علمی استادان پوهنحی ژورنالیزم

شماره مقاله عنوان مقاله اسم نویسنده مرجع نشر تاریخ نشر لینک دانلود
1 مولانا و حسام الدین چلبی دُکترعبدالحی آرام فصلنامه پوهنتون مولانا 1399 مولانا و حسام الدین چلبی
2 شیوه های نورپردازی وکار بردآن در تلویزیون استاد حسیبا آصفی فصلنامه پوهنتون مولانا 1399 مقاله نورپردازی از حسیبا آصفی
3 فعالیت کتابخانه ها در امپراتوری سلجوقیان در شهرباستانی مرو استاد الله مراد نظری فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 فعالیت کتابخانه ها در امپراتوری سلجوقیان در شهرباستانی مرو