آثار علمی استادان پوهنحی طب

آثار علمی استادان پوهنحی طب معالجوی

شماره مقاله عنوان مقاله اسم نویسنده مرجع نشر تاریخ نشر لینک دانلود
1 بررسی موجودیت باکتریها در مایع منوی با علت عقامت نامشخص پوهندوی دوکتور سید لعل شاه لنگر فصلنامه پوهنتون مولانا   1399 بررسی باکتریهای مایع منوی-استادلنگر
2 مقایسه تاثیرات محول غرغره ای کلوروحیگزیدین با کریم دندان بعد از عملیه جراحی دندان ها  داکتر حامد پارسا فصلنامه پوهنتون مولانا  1399 مقایسه تاثیرات محول غرغره ای کلوروحیگزیدین با کریم دندان بعد از عملیه جراحی دندان ها 
3 واقعات کمبود کلسیم نوزادی

داکترسیدمجتبی سدیس

فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 واقعات کمبود کلسیم نوزادی
4 ترکیب کیمیاوی، ارزش غذایی و دوایی بادنجان رومی و بادنجان سیاه پوهاند گل احمد فیضی فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 ترکیب کیمیاوی ارزش غذایی و دوایی بادنجان رومی و بادنجان سیاه
5 مطالعه حساسیت استافیلوکهای طلایی در برابر وانکومایسین جدا شده از نمونه های کلینیکی در شفاخانه حوزه وی و کلینیک های خصوصی شهر مزار شریف داکتر حامد پارسا فصلنامه پوهنتون مولانا 1401 استاد پارسا مطالعه حساسیت استافیلوکهای طلایی در برابر وانکو مایسین