کمیته نصاب و انکشاف کریکولم

 

کمیتۀ نصاب و انکشاف کریکولم

کمیته نصاب و انکشاف کریکولم متشکل از افراد مجرب و آگاه میباشد که جهت تطابق کریکولم با معیارهای وزارت تحصیلات عالی و نیازهای روز فعالیت می نماید.

 

لایحه وظایف کمیته نصاب و انکشاف کریکولم

 از آنجایکه ارتقای کیفیت نظام آموزشی مستلزم اتخاذ تدابیر و اقدامات در جهت بهبود نصاب و مقررات درسی معیاری، موثر و مطابق نیاز افراد جامعه میباشد.

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی به خاطر بهبود در کیفیت نصاب درسی خود را مصمم دانست تا کمیته بازنگری نصاب درسی را در سطح پوهنتون اتخاذ و طبق برنامه معین مشترکاً با رؤسا و آمرین دیپارتمنت های پوهنحی مربوطه، کریکولم و نصاب درسی را بررسی نموده، نوقص کیفی و کمی و مفردات را در جهت اصلاح آن گام های علمی را بپردازد.

کمیته مکلفیت دارد تا طبق طرزالعمل قبلی فعالیت نماید:

  • بررسی کریکولم و مفردات پوهنحی ها از نقطه نظر همسان بودن آن ها مطابق مفردات رشته ها که از طرف ریاست انسجام و امور اکادمیک ترتیب گردیده.
  • بررسی حجم چپتر ها و مواد درسی از مطابقت با تعداد کریدت های تعیین شده هر مضمون در طول سمستر.
  • حذف و یا جابجا نمودن ساعات درسی در مطابقت با لایحه کریدت.
  • موجودیت نصاب درسی دیپارتمنت مربوط در مطابقت با لایحه کریدت، مفردات درسی، مواد تدریس تائید شده و مواد ممد درسی.
  • بررسی حجم لکچر ها و ممد درسی در مطابقت با تعداد کریدت های هما ن مضمون در سمستر.
  • بررسی محتوای لکچر ها و ممد درسی مضامین در مطابقت با رشته که در کریکولم تعیین گردیده است.
  • چگونگی تطبیق کریکولم، نصاب درسی با در نظر داشت تعداد کریدت را تعیین در هر سمستر.
  • حذف و یا ازدیاد بعضی مضامین، تطبیقات و یا کار های لابراتواری مطابق نیازمندی های روز.

 

 

 

تشکیل کمیته نصاب و انکشاف کریکولم