ماهنامه

ماهنامه پوهنتون مولانا 

ماهنامه مولانا در سال 1385 جواز فعالیت خویشرا به دست آورده و به نشرات آغاز نمود. این ماهنامه شامل موضوعات علمی ، معلوماتی ،خبری ، آموزشی و غیره بوده که نسخه های آن  در ولایات کابل ، بلخ ، سمنگان و جوزجان  تکثیر میگردد. 

شماره ماهنامه لینک دانلود تیراژ تاریخ نشر 
76 ماه حمل 1400 5000 نسخه  حمل 1400
79 ماه عقرب 1401 6000 نسخه  عقرب 1401
80 ماه حوت 1401 4500 نسخه  حوت 1401