فصل نامه

فصل نامه

پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی نظر به نیازمندی خویش و نشر آثار علمی  استادان در سال 1399 خواستار ایجاد یک فصل نامه تحت عنوان ( فصل نامه پوهنتون مولانا ) گردید که بعد از طی مراحل اداری آن فصل نامه متذکره تحت شماره 182 مورخ 12/28/1399 از ریاست نشرات و ارتباط عامه ای وزارت اطلاعات فرهنگ جواز فعالیت خویش را اخذ نمود .پوهنتون مولانا جهت غنامندی هر چه بیشتر فصلنامه ، آماده پذیریش مقالات علمی میباشد.

شماره لینک دانلود  تیراژ  سال نشر 
1 فصلنامه شماره اول خزان 1399 500 جلد خزان 1399
2 فصلنامه شماره دوم زمستان 1401 400 جلد زمستان 1401