کلینیک حقوقی

معرفی کلینیک حقوقی

اتباع کشور  در هر زمان نیازمند ارائه خدمات حقوقی رایگان ( مشوره دهی های حقوقی رایگان  ) می باشد  . از این رو، کلینیک حقوقی پوهنتون مولانا در حدود اساسنامه خویش خدمات حقوقی رایگان (مشوره دهی حقوقی رایگان ) را برای شهروندان بی بضاعت در قضایای حقوقی و جزایی فراهم می نمایند تا عدالت به بهترین وجه آن تأمین گردد. همچنین ، نظر به اهدافی که کلینیک حقوقی پوهنتون مولانا مطابق اساسنامه خویش دارد برنامه های از قبیل کار آموزی قضایی ، کار آموزی وکالت دفاع و آگهی دهی حقوقی را هم برای دانشجویان پوهنحئی حقوق  پوهنتون مولانا و برای عامه مردم به شکل رایگان اجرا و ارائه می نماید.

کلینیک حقوقی طبق فقره اول و دوم ماده سی و دوم  مقرره  تنظیم مساعدت  حقوقی ، یکی از نهاد های ارائه کننده مساعدت حقوقی می باشد که به اساس بند (9) ماده سوم فصل اول   همان مقرره ، کلینیک حقوقی ” مراکزی است که در آن محصلان پوهنخی حقوق و شرعیات بعد از دریافت آموزش های حقوقی عملی ، خدمات حقوقی را تحت نظر وکیل مدافع یا استادان پوهنخی های مذکور که دارای جواز وکلالت دفاع بوده انجام میدهند ، وکلای مدافع کلینیک های حقوقی دارای جواز وکلالت دفاع ، مساعدت حقوقی رایگان را ارائه می نمایند .

کلینیک حقوقی پوهنتون مولانا یک نهاد غیرِوابسته و غیرِ انتفاعی است که به منظور ارتقای مهارت های عملی دانشجویان و بلند بردن سطع آگهی شهروندان نسبت به حقوق شان و همچنین ارائه خدمات حقوقی رایگان برای آنان به ویژه زنان و اطفال از سال  1397بدینسو فعالیت دارد  البته این نهاد بصورت رسمی فعالیت می نماید و دارای اساسنامه بوده که ثبت و راجستر شده در بورد مستقل مساعدتهای حقوقی وزارت محترم عدلیه می باشد.

 

لایحه وظایف:

1 – تنظیم و انسجام بهتر امور مربوط به کلینیک حقوقی.

2 – رهنمایی و نظارت از فعالیت کار های نظری و عملی کلینیک حقوقی.

3 – آماده ساختن صنف برای محصلین در روز های کار عملی و نظری.

4 – پیشبرد امور کلینیک حقوقی حداقل با موجودیت دو نفر اساتید که دارای جواز وکالت دفاع بوده باشند.

5 – خانه پری فورم درخواست اخذ جواز و ارائه سایر اسناد مورد ضرورت به سکرتریت بورد مستقل مساعدت های حقوقی.

6 – تجدید نمودن جواز فعالیت کلینیک حقوقی.

7 – ارسال گزارش فعالیت یک ساله به بورد مستقل مساعدت های حقوقی.

8 – تنظیم و انسجام محصلین به منظور آموزش های امور ذیل:

الف- آموزش محصلین در مورد قضایای جزایی، مدنی، احوال شخصیه، تجارتی، دعاوی اطفال؛ قضایای دولت، مبادی وکالت دفاع، موضوعات مهم طب عدلی، موضوعات مهم کریمنالتخنیک، قضایای حقوقی بین المللی، و سایر موارد ضروری حقوقی.

ب- مرور به قوانین موضوعه کشور، تداخل، تناقص، تفسیر، و تحلیل علمی و فقهی آنها.

ج- آموزش تحریر موارد حقوقی (طرح و تحریر صورت دعوی، دفاعیه، دفع دفاعیه، دفع دفع، اعتراضیه، دفع اعتراضیه، اعتراض بر حکم یا اعتراض بر قرار قضایی محاکم، عرایض حقوقی و سایر نوشته های ضروری حقوقی).

د- آموزش طی مراحل دعوی جزایی، مدنی، فامیلی، حقوقی، تجارتی، دعاوی اطفال، دعاوی حقوقی بین المللی، و چگونه گی جمع آوری اسناد ضروری در قضایا و دعاوی حقوق.

ه – آموزش طرح و تسوید قوانین و سایر اسناد تقنینی، (فرمان تقنینی ریس جمهور، مقرره، لایحه، طرزالعمل، و رهنمود و چگونگی طی مراحل آنها).

آماده ساختن محصلین برای سپری نمودن امتحان موفقانه ستاژ قضایی، سارنوالی، وکالت دفاع، و ورود موفقانه آنها به سایر نهاد های حقوقی و عدلی.

9 – تنظیم و انسجام فعالیت های تطبیقی محصلین:

الف: تدویر محاکمات تمثیلی در قضایای مختلف فرضی جزایی، مدنی، تجارتی، فامیلی، تخلفات اطفال، و قضایای حقوقی بین المللی.

ب – مساعد ساختن زمینه برای استادان و محصلین جهت ارائه مشوره ها و مساعدت های حقوقی، برای مظنونین و متهمین بی بضاعت، خصوصا برای زنان و اطفال.

ج – مساعد ساختن زمینه برای شرکت نمودن محصلین در جلسات قضایی محاکم، سارنوالی ها، و بازدید از بخش های طب عدلی، کریمنالتخنیک، تخنیک بخش شعبات مبارزه با جرایم جنایی، محابس، توقیف خانه ها، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، بازدید از کلینیک حقوقی پوهنتون های دیگر، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، آمریت قضایای دولت، و آمریت مساعت های حقوقی.

د – مساعد ساختن زمینه برای اساتید و محصلین جهت ارئه آگاهی عامه حقوقی در پوهنحی ها، مکتبس ها، و محلات ضروری دیگر.

ه – مساعدت ساختن زمینه برای ارائه مشوره ها و مساعدت های حقوقی ممکن از طریق نمرات تلیفون و شبکه های اجتماعی به نیازمندان.

10 – تهیه سالون محاکمه تمثیلی مشخص و بطور معیاری.

11 – ترتیب نمودن پلان کاری در آغاز هر سال.

کلینیک حقوقی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی