مرکز ترجمه و آموزش زبان های خارجی

مرکز زبان های خارجی

مرکز زبان های خارجی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت زبان های بین المللی  را برای متقاضیان اعم از کارمندان، استادان و محصلان فراهم می سازد و با تطبیق نصاب های معتبر در برنامه های آموزشی خویش مهارت های زبانی را برای متقاضیان افزایش می دهد.