لایحه وظایف آمریت ارتباط خارجه

 لایحه وظایف آمریت ارتباط خارجه

1- تنظیم وپیشبردامورمربوط به بورس هایی تحصیلی برای اعضای کادر علمی و هییت رهبری پوهنتون.

2- تنظیم ، تهیه وترجمه ایمل ها واسناد که بزبان های خارجی عنوان پوهنتون مواصلت می ورزد..

3- تنظیم ، ترتیب پاسپورت و یزه های سفر برای هییت رهبری و اکادمیک پوهنتون برای برنامه های آموزشی ،ورکشاپ ها سیمینارها وکنفرانسها.

4- تامین وتوسعه روابط باسازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی .

5- امضآ توافق نامه ها و تفاهم نامه های علمی و کاری با ادارات دولتی وخصوصی و نهاد تحصیلی داخلی و خارجی.

 

نوت: لایحه وظایف آمریت ارتباط خارجه در جلسه شورای علمی مورخ 1399/11/1 پرتکول شماره 7 تایید گردید!