لوایح وظایف کارمندان غیر آکادمیک

شماره موضوع کتگوری کارمند لینک دانلود
1 لایحه وظیفه آمر روابط خارجه کارمند غیر آکادمیک لایحه وظیفه مسول روابط خارجه
لایحه وظیفه مدیر تدریسی پوهنحی  کارمند غیر آکادمیک  لایحه وظیفه مدیر تدریسی
لایحه وظیفه مدیر منابع بشری  کارمند غیر آکادمیک  -لایحه وظیفه مدیر منابع بشری 
4 لایحه وظیفه معاون امور فرهنگی  کارمند غیر اکادمیک  لایحه وظیفه معاون امور فرهنگی
5 لایحه وظیفه معاون امور مالی واداری کارمند غیر اکادمیک  لایحه وظیفه معاون امور مالی و اداری