مرکز انکشافی مسلکی

مرکز انکشاف مسلکی

مرکز انشکاف مسلکی جهت رشد و انکشاف فعالیت های تحصیلی در پوهنتون مولانا ایجاد گردیده و در بخشهای انکشاف فردی؛آموزشی؛ سازمانی و پژوهشی فعالیت می نماید. تقویه کادر علمی در اولویت کاری این مرکز قرار دارد . این مرکز با اهداف دراز مدت برای تطبیق پلان استراتیژیک پوهنتون در بخش خویش برنامه ها وفعالیت های لازم را انجام می دهد. در راس این اداره یکتن از استادان مجرب دارای رتبه علمی  پوهاند قرار دارد که برای ارتقای سطح ظرفیت مسلکی استادان با تمام پوهنحی ها همکار میباشد.

لایحه وظایف مرکز انکشاف مسلکی

۱-روی کار نمودن میتودها، شیوه های جدیدکنترول و نظارت به منظور بهبود کیفیت امور تدریسی و علمی پوهنحی ها و شعبات پوهنتون.

۲-همکاری به آمر ارتقای کیفیت ، بررسی و مشکلات ناشی از موضوعات درسی و علمی.

۳-تدویر سیمنارها و ورکشاپها برای منسوبین پوهنحی ها و شعبات پوعنتون جهت آ گاهی دهی شان در ارتباط با پرنسیپهاو شیوه های کنترول از کیفیت و امور تدریسی علمی.

۴-ترتیب پلان کار ماهوار، ربع وار و سالانه مرکزانکشاف مسلکیدر مطابقت با پلان عمومی ریاست پوهنتون به منظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره پوهنتون.

۵-تامین ارتباط و ایجاد هم آهنگی با کارکنان تحت آثر  بخش های مربوطه جهت حصول اهداف متوقعه اداره.

۶-همکاری با معاونیت علمی در معیاری سازی برنامه های پوهنتون ، با معیار های اکادمیکی معتبر داخلی و خارجی.

۷-ارائیه گذارش ماهوار، ربعوار و سالانه عندالضرورت غرض آگاهی مقاماتاز فعالیتها و دست آوردهای مربوطه.

۸-اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

 

چارت تشکیلات مرکز انکشاف مسلکی

شماره

 

اسم

تخلص

ولد

درجه تحصیل

وظیفه

موقف  در مرکز

۱

مبین

مبین

میراجان

ماستر حقوق

استاد

مسئول کمیته

۲

جاوید

شریفی

محمد طریف

لسانس ادبیات انگلیسی

استاد

عضو

۳

دکتور محمد ادریس

تسلیم

محمد احسان

دوکتر MD

استاد

عضو

۴

پوهنمل غلام مصطفی

حدید

محمد قادر

لسانس

استاد

عضو

۵

احمد ارشاد

جسور

عبدالقدوس

لسانس

استاد

عضو

۶

الله مراد

نظری

خدای نظر

لسانس

استاد

عضو

7

دکتور احمد تمیم

عزیزی

عبدالمبین

دکتور

استاد

عضو

جریان جلسات مرکز انکشاف مسلکی