مرکز انکشافی مسلکی

مرکز انکشاف مسلکی

مرکز انشکاف مسلکی جهت رشد و انکشاف فعالیت های تحصیلی در پوهنتون مولانا ایجاد گردیده و در بخشهای انکشاف فردی؛آموزشی؛ سازمانی و پژوهشی فعالیت می نماید. تقویه کادر علمی در اولویت کاری این مرکز قرار دارد . این مرکز با اهداف دراز مدت برای تطبیق پلان استراتیژیک پوهنتون در بخش خویش برنامه ها وفعالیت های لازم را انجام می دهد. در راس این اداره یکتن از استادان مجرب دارای رتبه علمی  پوهاند قرار دارد که برای ارتقای سطح ظرفیت مسلکی استادان با تمام پوهنحی ها همکار میباشد.