مرکز آموزش های کاربردی ( PDI) پوهنتون مولانا افتتاح گردید.

Video Presentation