آگهی!

حسب مکتوب شماره ۲۰۶۰ مورخ ۲ قوس ۱۳۹۹ و مکتوب شماره ۱۶۱۴ مورخ ۶ قوس ۱۳۹۹ وزارت محترم تحصیلات عالی، موسسه تحصیلات عالی افغانستان سر از تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۹ الی ۱۵ حوت سال روان، تعطیل میباشد. امتحانات باقی مانده محصلان، در هفته سوم حوت برگزار خواهد شد و دانشجویانی که دروس شان تکمیل نگردیده است، به صورت غیر حضوری به پایان خواهد رسید.

Video Presentation