نشر واژه و پوهنتون مولانا نشست نقد و بررسی کتاب «خیابان، اعتراض و قدرت» را برگزار میکند.