پوهنتون مولانا برنامه‌ی تحت نام «جایگاه کویت در جهان عرب» را برگزار کرد