پوهنتون مولانا سلسله گفتارهای علمی خود را پیرامون “رمضان شناسی” برگزار می نماید.