دیدگاه و مأموریت پوهنتون/دانشگاه

دیدگاه:

کسب جایگاه محوری برای موسسه تحصیلات عالی افغانستان در راستای تربیت کادرهای متخصص ار طریق ارایه خدمات اکادمیک برای اتباع کشور،از اهداف درازمدت این نهاد است.

مأموریت:

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران،سیاستگزاران و کارآفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.