دیدگاه و مأموریت پوهنتون

دیدگاه:

کسب جایگاه محوری برای پوهنتون مولانا در راستای تربیت کادرهای متخصص ار طریق ارایه خدمات اکادمیک برای اتباع کشور،از اهداف درازمدت این نهاد است.

مأموریت:

پوهنتون مولانا در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران،سیاستگزاران و کارآفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.