توسعه سیاسی در افغانستان

کتاب توسعه سیاسی در افغانستان اثر دکتور فرامز تمنا است که نویسنده ایده‌ی اصلی برای نوشتن این کتاب برای نویسنده سوالاتی بوده که وی در ذهن داشته است. سوالاتی از قبیل اینکه چرا با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر در افغانستان این کشور هنوز به توسعه یافتگی نرسیده است؟ یا چرا افغانستان در شمار کشورهای عقب مانده جهان قرار دارد؟ یا چرا افغانستان در مقایسه با سایر کشورهای همجوار خود هنوز هم عقب مانده است؟ و اینکه معضل توسعه یافتگی در افغانستان چست که مانع از عدم توسعه افغانستان تاکنون هنوز هم افغانستان به توسعه دست نیافته است؟

نویسنده معتقد است که توسعه سیاسی در افغانستان به موضوعاتی مانند لزوم گذار از زمین به سرزمین و سپس به کشور، فرار مغزها و افغان های دو تابعیتی، اولویت اصلی افغانستان چیست؟، کتاب هایی که افغانستان را روشن خواهند ساخت، پیوند خورده است.

کتاب فوق پژوهشی است که حاصل یازده سال مظالعه، پژوهش و تدریس نویسنده در باره توسعه سیاسی در افغانستان است، پس می توان گفت پژوهشی بومی در راستای شناخت و درمان دردی بومی است.

کتاب توسعه سیاسی در افغانستان در دو بخش و هشت فصل تدوین شده است. مطالعه کتاب به همه دانشجویان و پژوهشگران حوزه توسعه سیاسی در افغانستان پیشنهاد می‌شود.