Create Account
SultanMasoud

محترم استاد سلطان مسعود محب رئیس ارتقاء کیفیت

محترم استاد سلطان مسعود محب
محترم استاد سلطان مسعود محب طبق فرمان وزارت محترم تحصیلات عالی مبنی بر ایجاد کمیته نظارت بر تضمین کیفیت و اعتبار دهی، دانشگاه خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی کمیته مذکور را ایجاد نمود. محترم استاد سلطان مسعود محب استاد دانشکدۀ تعلیم و تربیه در راس ریاست آن قرار دارد. کمیته های فرعی نظارت بر تضمین کیفیت و اعتبار دهی در چوکات دانشکده های پنج گانه دانشگاه نیز موجود هست که جلسات خوش را به صورت مرتب دایر نموده وگزارش خویش را به کمیته عمومی ارایه میدارد. این کمیته برنامه های ظرفیت سازی را که از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی هدایت داده میشود، تطبیق نموده و جهت بهتر شدن کیفیت فعالیت های آموزشی ، سیمینار هایی میتودیک را دایر مینماید.همچنان برای بهبود آموزش در دانشگاه، نظریات دانشجویان نیز در قالب فورمه های اخذ گردیده و در تصمیم گیری های این اداره مورد بررسی قرار میگیرند. همچنان این کمیته پلانهای دراز مدت و کوتاه مدت دانشگاه را ترتیب و مورد اجرا قرار میدهد.

 

محصل ارجمند اگر شما مشکلی دارید لطف نموده روی دکمه کلیک کرده مشکل خود را درج کنید.