دیدگاه و ماموریت پوهنتون

دیدگاه

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی میخواهد در آینده نزدیک با طرح برنامه های معیاری علمی و تدریس، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت علمی مطابق نیاز بازار کار برای جوانان افغان، به عنوان یک پوهنتون معتبر در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در حال حاضر با تلاش و کوششهای فراوان زمینه دسترسی آسان و مناسب آموزش با کیفیت را برای نسل جوان مساعد ساخته است تا ایشان با کسب مهارتهای لازم مصدر خدمت به کشور گردند.

 

نوت: دیدگاه و ماموریت پوهنتون در جلسه مورخ 1397/9/20 شماره پرتوکول 26 تایید گردید!

خدمات

عنوان متن

به شرح آرمانی آنچه یک نهاد تحصیلی می خواهد در کوتاه مدت و یا میان مدت بدست آرد یا انجام دهد، میپردازد. دیدگاه قصد دارد تا به عنوان یک رهنمود روشن مسیر فعلی و آینده عمل را انتخاب کند. به خاطر باید داشت که دیدگاه باید در یک یا دو جمله خلاصه شود. برای ایجاد یک بیانیه موثر، از این پرسش ها به عنوان قالب استفاده کنید:

عنوان متن

به شرح آرمانی آنچه یک نهاد تحصیلی می خواهد در کوتاه مدت و یا میان مدت بدست آرد یا انجام دهد، میپردازد. دیدگاه قصد دارد تا به عنوان یک رهنمود روشن مسیر فعلی و آینده عمل را انتخاب کند. به خاطر باید داشت که دیدگاه باید در یک یا دو جمله خلاصه شود. برای ایجاد یک بیانیه موثر، از این پرسش ها به عنوان قالب استفاده کنید:

عنوان متن

به شرح آرمانی آنچه یک نهاد تحصیلی می خواهد در کوتاه مدت و یا میان مدت بدست آرد یا انجام دهد، میپردازد. دیدگاه قصد دارد تا به عنوان یک رهنمود روشن مسیر فعلی و آینده عمل را انتخاب کند. به خاطر باید داشت که دیدگاه باید در یک یا دو جمله خلاصه شود. برای ایجاد یک بیانیه موثر، از این پرسش ها به عنوان قالب استفاده کنید:

عنوان متن

به شرح آرمانی آنچه یک نهاد تحصیلی می خواهد در کوتاه مدت و یا میان مدت بدست آرد یا انجام دهد، میپردازد. دیدگاه قصد دارد تا به عنوان یک رهنمود روشن مسیر فعلی و آینده عمل را انتخاب کند. به خاطر باید داشت که دیدگاه باید در یک یا دو جمله خلاصه شود. برای ایجاد یک بیانیه موثر، از این پرسش ها به عنوان قالب استفاده کنید: