معاونیت مالی و اداری

لایحه وظایف معاونیت اداری

1.همکاری با رئییس موسسه در بخش های مالی ؛اداری و خدماتی

2.دادن مشوره های لازم به رییس موسسه در بخش های مالی، اداری و خدماتی

3.اجراات قانونی پیرامون تقرر؛ترفیع؛و انفکاک اعضای غیر اکادمیک موسسه.

4.اجراات قانونی در رابطه به اجرای حقوق تقاعد منسوبین موسسه

5.رهبری و نظارت از فعالیت ها و اجراات دفترهای مربوط

6.اجراات قانونی در موارد مالی؛ حسابی؛ خریداری ها، قید و جمع اموال و اجناس و سایر امور مالی، اداری-خدماتی؛ منجمله فراهم آوری تسهیلات مناسب ترانسپورتی جهت انتقال منسوبین و اجرای فعالیت های آموزشی به طور موثر و سهل.

7.کار بالای بودجه عادی و انکشافی موسسه با در نظر داشت نیازمندی ها و انکشافات.

8.نظارت از امور مربوط به حفظ و مراقبت ساختمانها، ساحه ی سبز و سایر بخشهای مربوط

9.اجراات قانونی در مورد دارایی ها و ملکیت های موسسه.

10.تامین شرایط حفظ الصحوی ،پاکی و صفایی در ساختمان ها و محیط مربوط به موسسه.

11.تهیه و ترتیب آمار و احصائیه های مربوط.

12.انکشاف تدابیر موثر و همه جانبه در امور مربوط به برق رسانی، آبرسانی، گرم نمودن ساختمان ها ،فعالیت سالم کفیتریا و نظارت از اجراات دفترهای مختلف در این زمینه ها .

13.طرح پلان ها و برنامه های کاری برای انکشاف زیر ساخت های فزیکی موسسه.

14.طرح پلان ها و برنامه های کاری جهت ایجاد و تشویق فعالیت های انتفاعی و طی مراحل استفاده از آن جهت انکشاف و حل مشکلات موسسه در تفاهم با معاونیت های دیگر و پوهنحی ها.

15.ارایه ی گزارش از فعالیت های مربوط به ریاست و شورای علمی موسسه.

16.هماهنگ ساختن اجراات در رابطه به تقرر و انفکاک اعضای اداری و خدماتی پوهنحی ها با اداره هر پوهنحی.

17.سازماندهی و نظارت از اجرای فیصله های شورای علمی موسس در بخش اداری.

18.فراهم آوری امکانات و سهولت های لازم برای اجرای کار های عملی و ساحوی محصلان .

19.سایر وظایفی که طبق موازین قانونی به این اداره تعلق میگیرد.