لایحه وظایف کمیته نظم و دسپلین پوهنتون مولانا

لایحه وظایف کمیته نظم و دسپلین پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

 

  • رشوه ستانی، اختلاس، تجاوز جنسی، استفاده ی نامشروع از موقف ، دزدی و دیگر اعمال جرمی، اعمالی اند که بر علاوه ی سپردن آن به مراجع عدلی و قضایی کشور ، می تواند که باعث اخراج موقتی و یا دایمی شخص از محیط اکادمیک گردد.

۲-   تعرض شخصی ، اذیت جنسی، هتاکی  و اختلال مراسم و برنامه های علمی اجتماعی و  فرهنگی.

۳- تخطی از اصول ، طرزالعمل ، لوایح ، قوانین و مقررات پوهنتون

۴- اختلال و برهم زدن تدریس ، تحقیق ، مدیریت و نظم اداری .

       ۵- تهدید و آوردن فشار به دیگران و یا هر عملی که باعث به خطر انداختن سلامت فزیکی و روانی ، امنیت شخصی دیگران در پوهنتون گردد.

۶- دامن زدن به تعصبات قومی ، زبانی و فرقه یی .

۷- فروش ، استفاده و یا حمل و نقل مواد مخدر ، مشروبات الکولی و یا هرچیز نشه آور خطرناک ، قمار و بازی های غیرقانونی در محیط پوهنتون .

۸ – داشتن ، فروش ، حمل و نقل و پخش هر نوع سلاح ، مواد آتشزا،انفجاری و یا داشتن هرچیزیکه بتواند به حیث اسلحه به کار رود و یا هر چیز خطر ناک که قانوناَ ممنوع اعلان شده باشد ، در محیط پوهنتون.

۹- اعمال اخلال گرانه و سرپیچی از رهنمودهای قانونی مسؤلین پوهنتونها در اجرای وظایف.

۱۰- سو استفاده از آثار علمی و فکری مولفین دیگر مانند: نقل همه یا یک بخش از آثار دیگران به نام خود در تهیه وظایف خانگی،  نوشتن مقالات، مونوگراف ها ، رساله ها ، تیزسهای ماستری و دکتورا و یا تالیفات کتب درسی و تهیه ای مواد درسی

۱۱- هرنوع ساخته کاری و تقلب و حق تلفی در نتایج امتحانات، تصرف در اسناد رسمی، تعدیل و یا تبدیل نمرات مضامین ( کم کردن یا اضافه کردن قصدی)، ساخته کاری در امضا مسوولین  پوهنتون  ، و سایر اعمالیکه غرض کسب امتیاز و استفاده نامشروع به کار میروند.

۱۲- جعل اسناد، اغفال ، تقلب و فریبکاری اسناد و یا استفاده بدون مجوز از اسناد مدارک و وسایل پوهنتون به قصد سو استفاده.

۱۳- هرنوع اقدام و عمل نقل از قبیل تبادله ای سوالات با دیگران، قبل و یا در جریان امتحان و یا انتقال سری و پنهانی وسایل تخنیکی و مخابراتی و نشراتی غرض نقل کردن به شخص دیگر ، تا به عوض کس دیگر امتحان بدهد.

۱۴- حضور در امتحان به عوض شخص دیگر و یا اجازه دادن به شخص دیگر تا به عوض کس دیگر امتحان بدهد.

۱۵- استفاده غیر قانونی از وسایل کمپیوتری و الکترونیکی غرض راه یافتن به معلومات که صرف مربوط به  پوهنتون و یا یک شخص معین گردد.

متخلف حسب احوال   با ملاحظه ی جدی بودن تخلف و تکرار قرار ذیل تادیب میگردد:

توصیه، اخطار، تنزیل موقت ، تبدیلی و اخراج از تحصیل و وظیفه به تصویب شورای علمی موسسه.

 

نوت: لایحه وظایف کمیته نظم و دسپلین پوهنتون  در جلسه شورای علمی مورخ 1398/6/13 شماره پرتکول 6 تایید گردید.