لایحه وظایف کمیته نشرات

لایحه وظایف کمیته نشرات:

 برگزاری جلسات منظم ماهوار کاری کمیته.

 1. تهیه تمامی اسناد مورد ضرورت کمیته در بخش تضمین کیفیت واعتبار دهی .
 2. طرح پلان چاپ مجله علمی مولانا و فصلنامه مولانا با هماهنگی معاونیت امور فرهنگی؛ بعد از تاییدی معاونیت علمی پوهنتون و هیئت تحریر مجله علمی
 3. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان استراتیژیک پوهنتون.
 4. ساختن پلان عملیاتی ؛تطبیقی و انکشافی کمیته و سایر اسناد مطابق معیارهای تضمین کیفیت.
 5. همکاری با معاونیت امور فرهنگی در بخش ترجمه درست تمامی متن های دری، پشتو و انگلیسی قابل نشر از طریق صفحات اجتماعی، ویب سایت، نشریه؛ مجله ؛بروشور؛کتلاک؛کتاب و سایر موضوعات چاپی با همکاری مرکز آموزش زبانهای خارجی.
 6. ارتباط پیوسته با معاونیت امور فرهنگی بمنظور صحت و دقت موارد قابل نشر از طریق ویب سایت و شبکه های اجتماعی. به زبان های ملی و بین المللی.
 7. نظارت  از تمامی موارد نشراتی پوهنتون و شریک ساختن موارد قابل اصلاح  به زودترین فرصت با معاونیت امور فرهنگی .
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از کارکرد های کمیته به کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی.
 9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای نشراتی پوهنتون و شریک ساختن آن با معاونیت امور فرهنگی .
 1. هماهنگ نمودن فعالیت های کمیته با مرکز تحقیقات علمی پوهنتون.
 2. ارتباط موثر با سایر مراکز نشراتی بیرونی.

 

نوت: لایحه وظایف کمیته نشرات در جلسه شورای علمی مورخ 1399/11/1 پرتکول شماره 7 تایید گردید!