لایحه وظایف مشاوریت علمی مقام ریاست

لایحه وظایف مشاوریت علمی مقام ریاست پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

1 – اظهار نظر های کارشناسی و تخصصی در امور ارجاعی از جانب ریاست دانشگاه مطابق لوایح و مقرره های وزارت تحصیلات عالی و تهیه گزارشات و ارائه آن به شورای علمی دانشگاه.

2 – ارائه مشوره و همفکری در خصوص موضوعات ارجاعی از سوی ریاست دانشگاه.

3 – اشتراک در شورای علمی دانشگاه و شرکت در جلسات شورای علمی پوهنحی ها به نمایندگی از ریاست دانشگاه.

4 – نظارت و ارزیابی از کارکرد های برنامه های آموزشی پوهنحی ها و مشوره دهی رهنمودی غرض بهبود رشد و انکشاف فعالیت های اکادمیکی پوهنحی ها.

5 – شرکت در جلسات داخلی و خارجی به نمایندگی از مقام ریاست دانشگاه و ارائه نظریات کارشناسی و مشورتی حسب مورد.

6 – شرکت در سیمینار ها کنفرانس ها کمیسیون های خارجی از مجموعه به نمایندگی از مقام ریاست دانشگاه حسب ارجاع ریاست دانشگاه.

7 – اظهار نظر تخصصی در خصوص طرح ها گزارشات، دستورالعمل ها و سایر موارد.

8 – عضویت در شورا ها و کمیسیون ها تخصصی مرتبط حسب مورد به نمایندگی از مقام ریاست دانشگاه.

9 – انجام سایر امورات محوله اکادمیکی و انکشافی به نمایندگی ریاست دانشگاه.

10 – ارائه پیشنهادات در زمینه رشد و انکشاف پروگرام درسی و آموزشی دانشگاه.

11 – طرح برنامه و شیوه های نوین آموزشی برای دانش آموزان در همه پوهنحی ها.

12 – نظارت از شیوه اخذ امتحانات در پوهنحی ها و برملا ساختن نواقص و مشوره دهی در رفع نواقص و راه بیرون رفت آن.

13 – مشوره دهی و ابراز نظر در ساختن نوع سوالات امتحانات استادان غرض جلوگیری از ناکامی محصلان به نمایندگی از ریاست دانشگاه.