لایحه وظایف مرکز کاریابی

لایحه وظایف مرکز کاریابی

1 – مشوره دهی جهت پیشبرد بهتر امور وظیفوی و تحصیلی.

2 – اطلاع رسانی از طرف مسئولین فارغده.

3 – طرح پلان مرکز کاریابی و نظارت بر تطبیق آن.

4 – شناسائی محصلین برتر با همکاری و هماهنگی معاونیت امور محصلان.

5 – معرفی راه های موثر برای محصلین جهت دریافت نمودن وظیفه.

6 – فراهم سازی دوره های آموزشی برای آمادگی مصاحبه های کاری.

7 – مهیا نمودن دوره های آموزشی برنامه های کمپیوتری مرتبط به رشته تحصیلات  محصلان.

8 – همکاری با سایر بخش های پوهنتون در صورت ضرورت و تقاضای معاونیت علمی.

9 – حفظ اسرار اداره.

10 – سایر وظایف که مطابق قواعد  و مقررات پوهنتون به این مرکز سپرده میشود.

 

نوت: لایحه وظایف مرکز کاریابی در جلسه شورای علمی مورخ 1399/11/1 پرتکول شماره 7 تایید گردید!