لایحه وظایف مرکز انکشاف مسلکی

لایحه وظایف مرکز انکشاف مسلکی

1 – روی کار نمودن میتود ها، شیوه های جدید کنترول و نظارت به منظور بهبود کیفیت امور تدریسی و علمی پوهنحی ها و شعبات پوهنتون.

2 – همکاری با آمر دیپارتمنت و از کیفیت تدریس و برسی مشکلات ناشی از موضوعات درسی و علمی.

3 – تدویر سمینار و ورکشاپ ها برای منسوبین پوهنحی ها و شعبات پوهنتون جهت آگاهی دهی شان در ارتباط با پرنسیب ها و شیوه های کنترول از کیفیت و امور تدریسی و عملی.

4 – ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست پوهنتون به منظور رسیدن به اهداف تعین شده.

5 – ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضروت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط به شورای علمی.

6 – اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

7 – تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با کارکنان تحت اثر و بخش های مربوطه جهت حصول اهداف متوقعه اداره.

8 – همکاری در معیاری سازی برنامه های پوهنتون با معیارات اکادمیکی پوهنتون های معتبر.

 

نوت: لایحه وظایف انکشاف مسلکی در جلسه شورای علمی مورخ 1399/11/1 پرتکول شماره 7 تایید گردید!